Thông báo về tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp khóa 2007 (update: 31/5/2011)

Lịch thi các môn học lại của lớp TCD06 (thi ngày 07/4/2011)
29/03/2011
Lịch thi, kết quả thi học kỳ 2, Lịch thi lại của các lớp học hè 2011 (cập nhật: 30/8/2011)
14/04/2011

(27/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo:

– Danh sách phân nhóm thực tập (D07VT;   D07CN;   D07DT;   D07QT);

– Mẫu phiếu đánh giá, xác nhận của Cơ sở (File kèm);

– Đề cương thực tập theo ngành học (CNTT;   ĐTVT;   KTĐT;

  (Đề cương ngành QTKD có hiệu chỉnh ngày 31/5/2011: QTKD(M);   QTKD(BCVT));

– Giấy giới thiệu/Công văn của Học viện cử Đoàn/Sinh viên đi thực tập (đã được gửi các GVHD theo Khoa).

————————

(01/4/2011), phòng GV&CTSV thông báo về kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của D07 (FILE kèm).

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp đại học khóa 2007

 

 

Kính gửi:          Các lớp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2007 (D07)

 

                          

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo, thực tập tốt nghiệp của các lớp đại học hệ chính quy khóa 2007 tại Cơ sở đào tạo Hà đông (D07); Căn cứ các quy chế, quy định đào tạo hiện hành, phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Học viện và hướng dẫn các lớp sinh viên D07 về việc thực tập tốt nghiệp như sau:

1/ Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phổ biến, thông báo đầy đủ tới lớp về kế hoạch thực tập của Học viện (phụ lục 1). Sinh viên có trách nhiệm nắm rõ kế hoạch thực tập, đề cương thực tập do Khoa chuyên ngành thông báo và chủ động tham khảo ý kiến Giáo viên chủ nhiệm và các Giảng viên chuyên ngành để thực hiện đạt kết quả.

Ngoài các đơn vị đã đồng ý tiếp nhận sinh viên thực tập (phụ lục 2a), sinh viên có nguyện vọng tự liên hệ thực tập có thể chủ động liên hệ đơn vị thực tập tốt nghiệp để thực tập theo đúng lĩnh vực chuyên môn.

2/ Đối với các trường hợp sinh viên tự liên hệ thực tập tốt nghiệp, Ban cán sự lớp với các lớp lập danh sách và liên hệ phòng GV&CTSV lấy giấy giới thiệu tự liên hệ thực tập trong 2 ngày 7 và 8/4/2011 (Bà Nguyễn Thị Thu Hương, tầng 2 – Nhà A1).

Các trường hợp tự liên hệ thực tập phải lấy xác nhận của đơn vị thực tập vào đơn đăng ký (phụ lục 3), nộp BCS lớp trước 12/5/2011 để BCS lớp tổng hợp đăng ký thực tập của lớp, nộp Khoa chuyên môn.

3/ Ban cán sự các lớp có trách nhiệm tổng hợp bản đăng ký thực tập tốt nghiệp (PL4) để nộp Khoa chuyên môn trước ngày 15/5/2011. BCS lớp cũng cần chủ động tham khảo ý kiến Giáo viên chủ nhiệm và các Giảng viên chuyên ngành để việc thực tập cũng như việc định hướng làm đồ án/khóa luận đạt kết quả.

Trân trọng thông báo!