QUYẾT ĐỊNH Bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019
24/10/2019
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019
25/10/2019
Show all

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức

dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2019

 GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Xét hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 của thí sinh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung 01 thí sinh có tên sau đây công nhận đã hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ cho học viên có tên trên. Chứng chỉ này có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Phó Giám đốc phụ trách Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh; Chánh Văn Phòng; Trưởng các Phòng: Đào tạo, Tài chính Kế toán; Trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học và thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

TS. Vũ Tuấn Lâm

QUYẾT ĐỊNH QĐ 957