Năm 2015

Thông tin năm 2015

I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC BỔNG (áp dụng cho cả 2 Cơ sở đào tạo):
1. Từ 27,0 điểm trở lên: Miễn 100% học phí trong toàn khóa học.
2. Từ 25,0 đến 26,75 điểm: Giảm 50% học phí trong toàn khóa học.
(Mức điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3)
II/. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:

STT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển Ghi chú
Cơ sở phía Bắc Cơ sở phía Nam
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
1 – KT Điện tử truyền thông D520207 22,25 19,75 Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)
2 – Công nghệ KT Điện, điện tử D510301 21,75 19,25
3 – Công nghệ thông tin D480201 23,75 21,00
4 – An toàn thông tin D480299 23,0 20,00
5 – Công nghệ đa phương tiện D480203 22,5 20,25
6 – Truyền thông đa phương tiện D320104 22,0
7 – Quản trị kinh doanh D340101 21,0 19,75
8 – Marketting D340115 21,0 19,75
9 – Kế toán D340301 21,25 19,25
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1 – KT Điện tử truyền thông C510302 15,75
2 – Công nghệ thông tin C480201 16,0
3 – Quản trị kinh doanh C340101 14,5
4 – Kế toán C340301 14,75