Năm 2018

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện như sau (mức điểm công bố dưới đây áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3 và cho các Tổ hợp môn xét tuyển; mức điểm chênh lệch ưu tiên theo đối tượng là 1,0 điểm và theo khu vực là 0,25 điểm):

TT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn trúng tuyển Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi bằng mức điểm trúng tuyển (*)
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH)
1. Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 19.10   TTNV <= 3
2. Công nghệ KT Điện, điện tử 7510301 19.05 TTNV = 1
3. Công nghệ thông tin 7480201 22.00 TTNV = 1
4. An toàn thông tin 7480202 20.80  TTNV <= 2
5. Công nghệ đa phương tiện 7329001 20.75 TTNV = 1
6. Truyền thông đa phương tiện 7320104 20.90 TTNV = 1
7. Quản trị kinh doanh 7340101 19.65   TTNV <= 2
8. Marketing 7340115 20.30              TTNV = 1
9. Kế toán 7340301 19.65     TTNV <= 12
10 Thương mại điện tử 7340122 20.05 TTNV = 1
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS)
1. Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 17.00 TTNV <= 7
2. Công nghệ KT Điện, điện tử 7510301 16.50 TTNV <= 10
3. Công nghệ thông tin 7480201 20.25 TTNV <= 8
4. An toàn thông tin 7480202 19.00 TTNV <= 7
5. Công nghệ đa phương tiện 7329001 19.25 TTNV <= 8
6. Quản trị kinh doanh 7340101 18.20 TTNV <= 9
7. Marketing 7340115 19.30 TTNV <= 7
8. Kế toán 7340301 17.00 TTNV <= 12