Năm 2017

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2017

I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC BỔNG (áp dụng cho cả 2 Cơ sở đào tạo):
1.    Từ 27,0 điểm trở lên:     Miễn 100% học phí trong năm học đầu tiên.
2.    Từ 25,0 đến 26,75 điểm:     Giảm 50% học phí trong năm học đầu tiên.
II/. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN:

STT Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển
Điểm trúng tuyển Thứ tự nguyện vọng trúng tuyển

(TTNV)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH)
1 – Kỹ thuật Điện tử viễn thông 52520207 22,50 TTNV <= 3
2 – Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử 52510301 21,75 TTNV <= 2
3 – Công nghệ thông tin 52480201 25,00 TTNV = 1
4 – An toàn thông tin 52480299 24,00 TTNV <= 4
5 – Công nghệ đa phương tiện 52480203 23,25 TTNV = 1
6 – Truyền thông đa phương tiện 52320104 23,75 TTNV <= 8
7 – Quản trị kinh doanh 52340101 21,50 TTNV <= 3
8 – Marketting 52340115 22,50 TTNV <= 4
9 – Kế toán 52340301 21,50 TTNV = 1
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS)
1 – Kỹ thuật Điện tử viễn thông 52520207 19,50 TTNV <= 5
2 – Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử 52510301 19,00 TTNV <= 5
3 – Công nghệ thông tin 52480201 23,25 TTNV <= 8
4 – An toàn thông tin 52480299 21,75 TTNV <= 6
5 – Công nghệ đa phương tiện 52480203 21,75 TTNV <= 6
6 – Quản trị kinh doanh 52340101 20,50 TTNV <= 3
7 – Marketting 52340115 21,25 TTNV <= 5
8 – Kế toán 52340301 19,75 TTNV <= 4