QUYẾT ĐỊNH Về việc Tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học chương trình Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020 (đợt 1) diện Hiệp định

anh tien si
QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2020 (đợt 1)
23/11/2020
anh thac si
THÔNG BÁO V/v: Công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020
07/12/2020
Show all
anh tien si

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học chương trình Tiến sĩ

tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020 (đợt 1) diện Hiệp định

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 4024/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học tại Việt Nam diện Hiệp định;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-HV ngày 08/07/2020 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thành lập Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/11/2020 của Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay tiếp nhận 02 (hai) Lưu học sinh Lào có tên sau đây vào học chương trình Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020 (đợt 1) diện Hiệp định (Danh sách kèm theo) SDaotao_45820112310011.

Điều 2: Trong thời gian học tập tại Học viện, Lưu học sinh được hưởng các tiêu chuẩn, chế độ quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài Chính và có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ngày 24/12/2018  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng: Đào tạo, Tài chính kế toán, Giáo vụ, Trưởng Khoa Đào tạo sau đại học, Trưởng các đơn vị liên quan và các ứng viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.