QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH Bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2019
25/10/2019
Thông báo Kế hoạch tổ chức thi Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 11/2019)
29/10/2019
Show all

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-HV ngày 26/09/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2.2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 ngày 24/10/2019;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gồm 97 thí sinh. Cụ thể:

Cơ sở Phía Bắc: 90 thí sinh

– Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông:    06 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:                   21 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Khoa học máy tính:      05 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:                58 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

Cơ sở Phía Nam: 07 thí sinh

– Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông:    03 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:                  04 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của các thí sinh trên được quy định tại Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điều 3. Phó Giám đốc phụ trách Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng; Trưởng các Phòng: Đào tạo, Tài chính Kế toán; Trưởng Đào tạo sau đại học; Trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Vũ Tuấn Lâm

quyết định QĐ 958