Tài liệu bản cứng

21/11/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 NĂM 2019

Mục 000 (Tin học – Thông tin)     004.21 Nguyễn, Văn Xuyến. Nghiên cứu phương pháp lọc cộng tác theo ngữ cảnh : Luận văn ThS. […]
22/10/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  004.21 Nguyễn, Thị Nguyệt. Nghiên cứu áp dụng khung quản trị kiến trúc hướng dịch vụ […]
20/09/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 NĂM 2019

         000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  004.21 Nguyễn, Thị Nguyệt. Nghiên cứu áp dụng khung quản trị kiến trúc […]
21/08/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 006.3/12 Angel, Gary, author. Measuring the digital world : using digital analytics to drive better digital […]
02/08/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 004.1675 Wentk, Richard, author.. Raspberry Pi for kids for dummies / by Richard Wentk. Kí hiệu […]
05/06/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  004.1675 Wentk, Richard, author.. Raspberry Pi for kids for dummies / by Richard Wentk. Kí hiệu […]
25/04/2019

THƯ MỤC LUẬN VĂN ĐỢT 2 THÁNG 4 NĂM 2016

004 XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ TIN HỌC 004.6 Trần, Ngọc Hưng. Nghiên cứu phương pháp học bán giám sát cho hệ tư vấn lai […]
25/04/2019

THƯ MỤC LUẬN VĂN ĐỢT 1 THÁNG 4 NĂM 2016

  THƯ MỤC LUẬN VĂN ĐỢT 1 NĂM 2016  004 XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ TIN HỌC  004.6 Phạm, Tuấn Anh. Định tuyến động QoS […]
21/03/2019

THÔNG BÁO LUẬN VĂN MỚI ĐỢT 2 THÁNG 3 NĂM 2019

Mục 570 (Khoa học về sự sống; sinh học) 573.1 Hoàng, Trường Giang. Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán và điều trị […]
21/03/2019

THÔNG BÁO LUẬN VĂN MỚI ĐỢT 1 THÁNG 3 NĂM 2019

Mục 004 (Xử lý dữ liệu & tin học)   Hoàng, Thị Thu. Nghiên cứu về nhận thực trong mạng cảm biến không dây bằng […]