Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm TTTV gồm  Tổ Nghiệp vụ Thông tin Thư viện; Tổ Phục vụ Bạn đọc.

* Tổ Nghiệp vụ Thông tin Thư viện   

  • Tổ trưởng: Bùi Thị Minh Huệ  

– Phát triển vốn tài liệu, biên mục, thông tin-thư mục; nhận lưu chiểu tài liệu nội sinh

– Tham gia xây dựng CSDL thư viện số.

– Tham gia phối hợp, chỉ đạo nghiệp vụ các thư viện tại các cơ sở đào tạo khác của Học viện.

– Công tác hành chính, tổng hợp báo cáo thống kê của Trung tâm.

* Tổ Phục vụ Bạn đoc   

  • Tổ trưởng : Trần Thị Hường 

– Tổ chức kho tài liệu và phục vụ bạn đọc các hệ đào tạo tại cơ sở Hà Đông.

– Phòng Đọc: kho sách tham khảo, một số bản giáo trình; sách tra cứu; khóa luận, luận án TS, luận văn ThS; báo và tạp chí, thông tin điện tử

– Phòng Mượn: kho giáo trình và bài giảng.