Chức năng nhiệm vụ

QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

(Kèm theo quyết định số: 660 /QĐ-TCCB ngày 04/ 9 /2009 của Giám đốc Học viện)

Điều 1. Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (dưới đây gọi tắt là Học viện); chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của Giám đốc Học viện.

Điều 2. Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng:

 1. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin – thư viện trong toàn Học viện; tổ chức và quản lý công tác thông tin – thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Hà Đông.
 2. Quản lý, tổ chức khai thác, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm – thực hành do Học viện giao phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Cơ sở Hà Đông.
 3. Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống mạng Internet, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Khối Quản lý và Đào tạo phía Bắc (Khối).

Điều 3. Trung tâm Thông tin – Thư viện có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

 • Các nhiệm vụ chung:

– Tham mưu giúp Giám đốc Học viện xây dựng định hướng và quy hoạch công tác thông tin – thư viện trong toàn Học viện; công tác thí nghiệm – thực hành tại Cơ sở Hà Đông; xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống mạng Internet, các ứng dụng công nghệ thông tin tại Khối. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

– Xây dựng kế hoạch bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, các ứng dụng công nghệ thông tin, sách, giáo trình, tạp chí, vv.. tại Cơ sở Hà Đông. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

– Tổ chức, quản lý tài sản theo sự phân cấp của Giám đốc Học viện; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, trang thiết bị và tài sản khác; tiến hành thanh lọc, thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư nát, các trang thiết bị đã hết khấu hao theo quy định;

– Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện, công tác thí nghiệm – thực hành;

– Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và Học viện;

– Xây dựng các quy định quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá, xử lý vi phạm văn bản quản lý đã được ban hành.

 • Các nhiệm vụ về công tác thông tin – thư viện:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn công tác thông tin – thư viện tại Cơ sở Hà Đông. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

– Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin cho thư viện Cơ sở Hà Đông từ nguồn trong nước và nước ngoài đáp ứng những nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện, thu nhận các tài liệu do Học viện xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Học viện, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

– Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

– Hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ thông tin – thư viện trong toàn Học viện; tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ làm công tác thông tin – thư viện trong toàn Học viện.

 • Các nhiệm vụ về công tác thí nghiệm – thực hành:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn công tác thí nghiệm thực hành tại Cơ sở Hà Đông. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

– Quản lý và vận hành các phòng thí nghiệm – thực hành phục vụ giảng dạy thí nghiệm – thực hành và nghiên cứu khoa học;

– Sửa chữa nhỏ trang thiết bị thí nghiệm – thực hành; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giảng dạy thí nghiệm – thực hành và nghiên cứu khoa học;

– Lập và ghi sổ theo dõi giảng dạy thí nghiệm – thực hành tại các phòng thí nghiệm thực hành.

 • Các nhiệm vụ về công nghệ thông tin:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Khối. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

– Tổ chức xử lý, khắc phục sự cố hệ thống mạng Internet và máy tính của các đơn vị tại Khối;

– Vận hành hệ thống mạng máy tính và các thiết bị đa phương tiện tại Trung tâm Internet phục vụ nhu cầu truy nhập thông tin điện tử trên mạng Internet của cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện; Hỗ trợ các lớp học, các hội thảo khoa học tổ chức tại Trung tâm;

– Phụ trách về mặt kỹ thuật trong việc quản trị và phát triển Website Học viện;

– Quản trị và tổ chức triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Khối.

 • Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác khi được Giám đốc Học viện giao.

Điều 4. Trung tâm Thông tin – Thư viện có quyền hạn sau đây:

 1. Yêu cầu các phòng, ban chức năng, các khoa có liên quan của Học viện phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
 2. Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Học viện, các đơn vị trong và ngoài Ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
 3. Trưởng Trung tâm Thông tin – Thư viện được Giám đốc Học viện uỷ quyền chủ trì các cuộc kiểm tra, thanh tra những nội dung công tác có liên quan;
 4. Trưởng Trung tâm (hoặc Phó trưởng Trung tâm) được mời tham gia các Hội đồng tư vấn có liên quan của Học viện;
 5. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao. Đề xuất việc thành lập, giải thể các tổ công tác trực thuộc, bổ nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng. Tham gia việc xét khen thưởng, kỷ luật, nâng hạ bậc lương, tuyển dụng, điều động, cho thôi việc CBCNV củaTrung tâm.

Điều 5. Trung tâm do Trưởng Trung tâm phụ trách, có Phó trưởng Trung tâm giúp việc quản lý, điều hành và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; có thể tổ chức các Tổ, Nhóm công tác theo yêu cầu nhiệmvụ.

 • Trưởng Trung tâm:

– Trưởng Trung tâm do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của Tập đoàn và của Học viện;

– Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại quy định này;

– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

 • Phó trưởng Trung tâm:

– Phó trưởng Trung tâm do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Trưởng trung tâm;

– Phó trưởng Trung tâm được Trưởng Trung tâm phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác;

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng Trung tâm về nhiệm vụ được phân công, thay Trưởng Trung tâm điều hành công việc khi được uỷ quyền.

 • Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự phân công trực tiếp và điều hành thống nhất của Trưởng Trung tâm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

 1. Bản qui định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ;
 2. Căn cứ qui định này, Trưởng Trung tâm Thông tin – Thư viện xây dựng nội qui công tác và tổ chức thực hiện;
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần bổ sung, sửa đổi qui định này, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.

GIÁM ĐỐC

PGS.TS Hoàng Minh đã ký