THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 NĂM 2019

THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
12/08/2019
Thông báo về việc mượn tài liệu in và hướng dẫn tra cứu tài liệu số trên phần mềm thư viện cho sinh viên khóa D19 năm học 2019-2020
18/09/2019
Show all

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG

006.3/12

 1. Angel, Gary, author.
  Measuring the digital world : using digital analytics to drive better digital experiences / Gary Angel.
  Kí hiệu xếp giá : 006.312 ANG [2016]
  Số ĐKCB : AM/01279
  006.3/12
 2. Tan, Pang-Ning, author.
  Introduction to data mining / Pang-Ning Tan, Michigan State University, Michael Steinbach, University of Minnesota, Anuj Karpatne, University of Minnesota, Vipin Kumar, University of Minnesota.
  Kí hiệu xếp giá : 006.312 TAN [2019]
  Số ĐKCB : AM/01276

100 TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC

158/.5

 1. Hornickel, Jim, 1952-
  Negotiating success : tips and tools for building rapport and dissolving conflict while still getting what you want / Jim Hornickel.
  Kí hiệu xếp giá : 158.5 HOR
  Số ĐKCB : AM/01266-01267

300 KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC VÀ NHÂN LOẠI HỌC 332.63/22

 1. Kochis, Tim, 1946- author..
  Managing concentrated stock wealth : an advisor’s guide to building customized solutions / Tim Kochis with Michael J. Lewis.
  Kí hiệu xếp giá : 332.63 KOC [2016]
  Số ĐKCB : AM/01264-01265

378.1/01

 1. Hansen, Christian K..
  Time management for department chairs / Christian K. Hansen.
  Kí hiệu xếp giá : 378.1 HAN 2011
  Số ĐKCB : AM/01262-01263

500 KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC

   510

 1. Core-Plus Mathematics : Preparation for Calculus. Vol. 4 / Christian R. Hirsch … [et al.].
  Kí hiệu xếp giá : 510 COR(4) 2015
  Số ĐKCB : AM/01271-72

600 CÔNG NGHỆ

658

 1. Certo, Samuel C.
  Modern management  : concepts and skills / Samuel C. Certo
  Kí hiệu xếp giá : 658 CER 2019
  Số ĐKCB : AM/01283
  658
 2. Daft, Richard L., author..
  New era of management  / Richard L. Daft.
  Kí hiệu xếp giá : 658 DAF [2014]
  Số ĐKCB : AM/01281

658.4/72

 1. Sharda, Ramesh, author..
  Business Intelligence, analytics, and data science  : a managerial perspective  / Ramesh Sharda, Oklahoma State UnIversIty, Dursun Delen, Oklahoma State UnIversity, Efraim Turban, UnIversity of HawaII ; with contributions by J. E. Aronson, The University of Georgia, Ting-Peng Liang, National Sun Yat-sen UniversIty, David King, JDA Software Group, Inc.
  Kí hiệu xếp giá : 658.472 SHA [2018]
  Số ĐKCB : AM/01275

658.8/27

 1. Park, C. Whan, author..
  Brand admiration : building a business people love / C. Whan Park, Deborah J. MacInnis, Andreas B. Eisengerich ; Foreword by Allen Weiss.
  Kí hiệu xếp giá : 658.827 PAR [2016]
  Số ĐKCB : AM/01268-01269

    658.87

 1. Iacobucci, Dawn.
  Marketing models : multivariate statistics and marketing analytics, 4e / Dawn Iacobucci
  Kí hiệu xếp giá : 87 IAC 2017
  Số ĐKCB : AM/01277

    658.872

 1. Chaffey, Dave, 1963- author.
  Digital business and e-commerce management  : strategy, implementation and practice  / Dave Chaffey.
  Kí hiệu xếp giá : 658.872 CHA 2015
  Số ĐKCB : AM/01282
  658.8/72
  13. Hemann, Chuck, author.
  Digital marketing analytics : making sense of consumer data in a digital world / Chuck Hemann, Ken Burbary ; [foreword by Jeremiah Owyang]
  Kí hiệu xếp giá : 658.872 HEM [2018]
  Số ĐKCB : AM/01278
  658.83
 2. Sorger, Stephan.
  Marketing analytics : strategic models and metrics / Stephan Sorger.
  Kí hiệu xếp giá : 83 SOR 2013
  Số ĐKCB : AM/01273
   658.87
 3. Iacobucci, Dawn..
  Marketing models : multivariate statistics and marketing analytics, 4e / Dawn Iacobucci
  Kí hiệu xếp giá : 658.87 IAC 2017
  Số ĐKCB : AM/01277

658.8/27

       15.Keller, Kevin Lane, 1956- author..
Strategic brand management  : building, measuring, and managing brand equity  / Kevin Lane Keller.
       Kí hiệu xếp giá : 827 KEL [2013]
       Số ĐKCB : AM/01284
658.83

 1. Sorger, Stephan..
  Marketing analytics : strategic models and metrics / Stephan Sorger.
  Kí hiệu xếp giá : 658.83 SOR 2013
  Số ĐKCB : AM/01273

 

658.87

   17.Iacobucci, Dawn.
Marketing models : multivariate statistics and marketing analytics, 4e / Dawn Iacobucci
       Kí hiệu xếp giá : 658.87 IAC 2017
       Số ĐKCB : AM/01277

    658.8/72

      18. Hughes, Arthur Middleton.
Strategic database marketing / Arthur M. Hughes.
       Kí hiệu xếp giá : 658.872 HUG c2012
       Số ĐKCB : AM/01280

658.8/72

     19. Tuten, Tracy L.
Social media marketing / Tracy L Tuten, Michael R Solomon.
     Kí hiệu xếp giá : 658.872 TUT [2018]
     Số ĐKCB : AM/01274