QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2020 (đợt 1)

anh thac si
Quyết định phê duyệt danh sách dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2.2020
23/11/2020
anh tien si
QUYẾT ĐỊNH Về việc Tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học chương trình Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020 (đợt 1) diện Hiệp định
23/11/2020
Show all
anh tien si

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2020 (đợt 1)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-HV ngày 08/07/2020 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thành lập Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/11/2020 của Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê duyệt Danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2020 (đợt 1) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gồm 03 ứng viên . Trong đó:

– Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính:    01 ứng viên

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:   01 ứng viên

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 01 ứng viên

(Danh sách kèm theo) QD trung tuyen NCS dot 1.2020

Điều 2: Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng: Đào tạo, Tài chính kế toán, Giáo vụ, Trưởng Khoa Đào tạo sau đại học, Trưởng các đơn vị liên quan và các ứng viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.