THÔNG BÁO Về việc Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

ảnh chính quy
THÔNG BÁO Ngưỡng điểm xét trúng tuyển và điều kiện trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp
21/08/2020
ảnh chính quy
DANH SÁCH HỒ SƠ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP
21/08/2020
Show all
ảnh chính quy

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Thực hiện nội dung văn bản số 1778/BGDĐT-GDĐH  ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng tuyển sinh trình độ cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều hỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Học viện như sau:

  1. Điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu

(Sau điều chỉnh)

1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 A00, A01 395
2 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 A00, A01 210
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 630
4 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 195
5 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 200
6 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01 90
7 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 160
8 Marketing 7340115 A00, A01, D01 195
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 200
10 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01 95

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS)

TT Ngành đào tạo Mã ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu

(Sau điều chỉnh)

1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 7520207 A00, A01 90
2 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 A00, A01 80
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 135
4 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 50
5 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 80
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 40
7 Marketing 7340115 A00, A01, D01 65
8 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 55
  1.  Các nội dung thông tin khác trong Đề án tuyển sinh đều không thay đổi.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng thông báo!