QUYẾT ĐỊNH V/v: Công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2020

anh thac si
QUYẾT ĐỊNH Miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2020
23/11/2020
anh thac si
Quyết định phê duyệt danh sách dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2.2020
23/11/2020
Show all
anh thac si

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2020

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Xét hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020 của thí sinh;

Xét kết quả học tập của các học viên lớp Bổ sung kiến thức dự thi – Kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020 của Học viện;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 20 học viên đã hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020  của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cụ thể:

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin chuyên ngành Khoa học máy tính:  08 học viên

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 12 học viên

(Danh sách chi tiết kèm theo) QD Bo sung kien thuc

Điều 2. Cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ cho các học viên có tên trên. Chứng chỉ này có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các Phòng: Đào tạo, Tài chính Kế toán; Trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học và các Học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.