QUYẾT ĐỊNH Miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2020

anh thac si
Thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2.2020
23/11/2020
anh thac si
QUYẾT ĐỊNH V/v: Công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2020
23/11/2020
Show all
anh thac si

QUYẾT ĐỊNH

Miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-HV ngày 29/10/2020 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2.2020;

Xét hồ sơ của thí sinh;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép 06 thí sinh có tên sau đây được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Danh sách kèm theo) SDaotao_45820112309420.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của các thí sinh trên được quy định tại Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Điều 3. Chánh Văn Phòng; Trưởng các Phòng: Đào tạo, Tài chính Kế toán; Trưởng Khoa Đào tạo Sau đại học và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.