Ba công khai năm học 2019-2020

Thông báo tuyển sinh Đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2020
22/06/2020
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 THEO PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP
29/06/2020
Show all
ba cong khai

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện công khai các báo cáo năm học 2019-2020 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1. Bieu mau 17

2.Bieu mau 18

2.Bieu mau 18E

2.Bieu mau 18I

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

3.Bieu mau 19

4. Bieu mau 20 w

3. Công khai thu chi tài chính

5.Bieu mau 21