Ba công khai năm học 2018-2019

1
Tuyển sinh Đại học hình thức Vừa học Vừa làm năm 2019
14/05/2019
images
Thông báo lịch thi TOEIC quốc tế tháng 5.2019
16/05/2019
Show all
3-cong-khai

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện công khai các báo cáo năm học 2018-2019 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1-bieu-mau-17

1-bieu-mau-17-phu-luc-1-qtkd

1-bieu-mau-17-phu-luc-2-kt

1-bieu-mau-17-phu-luc-3

1-bieu-mau-17-phu-luc-4-tmdt1

1-bieu-mau-17-phu-luc-5-ktvt

1-bieu-mau-17-phu-luc-6-ktdt

1-bieu-mau-17-phu-luc-7-cntt

1-bieu-mau-17-phu-luc-8-attt

1-bieu-mau-17-phu-luc-9-cndpt

1-bieu-mau-17-phu-luc-10-ttdpt

2-bieu-mau-18

2-bieu-mau-18e

2-bieu-mau-18i

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

3-bieu-mau-19

4-bieu-mau-20

3. Công khai thu chi tài chính

5-bieu-mau-21