Ba công khai năm học 2018-2019

1
Tuyển sinh Đại học hình thức Vừa học Vừa làm năm 2019
14/05/2019
Quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019
20/05/2019
Show all
ba cong khai

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện công khai các báo cáo năm học 2018-2019 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1-bieu-mau-17

1-bieu-mau-17-phu-luc-1-qtkd

1-bieu-mau-17-phu-luc-2-kt

1-bieu-mau-17-phu-luc-3

1-bieu-mau-17-phu-luc-4-tmdt1

1-bieu-mau-17-phu-luc-5-ktvt

1-bieu-mau-17-phu-luc-6-ktdt

1-bieu-mau-17-phu-luc-7-cntt

1-bieu-mau-17-phu-luc-8-attt

1-bieu-mau-17-phu-luc-9-cndpt

1-bieu-mau-17-phu-luc-10-ttdpt

2-bieu-mau-18

2-bieu-mau-18e

2-bieu-mau-18i

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

3-bieu-mau-19

4-bieu-mau-20

3. Công khai thu chi tài chính

5-bieu-mau-21