THƯ MỤC SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BỔ SUNG THÁNG 1.2023

thongbao
THÔNG BÁO TRỰC NGOÀI GIỜ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
15/02/2023
THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 7.2023
01/08/2023
Show all

Nhằm tăng cường các đầu sách Lý luận chính trị phục vụ cho nhu cầu mượn về nhà của bạn đọc, Thư viện PTIT bổ sung thêm 05 đầu giáo trình để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Sách hiện có tại Phòng Mượn của Thư viện.

Xin trân trọng thông báo!

TT Tên sách Tác giả Năm XB  ĐKCB Phục vụ môn học Ghi chú
1 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo 2021 VG/32853-32952 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  Phòng Mượn
2 Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo 2021 VG/32953-33102 Triết học Mác – Lênin  Phòng Mượn
3 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo 2021 VG/33103-33252 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  Phòng Mượn
4 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo 2021 VG/33253-33402 Chủ nghĩa xã hội khoa học  Phòng Mượn
5 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo 2021 VG/33403-33552 Tư tưởng Hồ Chí Minh  Phòng Mượn
 

Tổng: 5 đầu sách