THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2020

Thông báo thu hồi tài liệu
18/05/2020
Thông báo về việc mở cửa phục vụ ngoài giờ tại Thư viện (Thời gian từ 15/06 đến 15/08/2020)
12/06/2020
Show all

300 KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC VÀ NHÂN LOẠI HỌC 

305.4209597

 1. Đặng, Văn Bảy, 1903-1983.
  Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy ; Hiệu đính: Võ Văn Nhơn
  Kí hiệu xếp giá : 305.4209597 ĐA-B 2019
  Số ĐKCB : VM/05664-05667

305.895930597

 1. Người Bru – Vân Kiều ở Việt Nam = The Bru-Van Kieu in Viet Nam
  Kí hiệu xếp giá : 305.895930597 NGU 2018
  Số ĐKCB : VM/05611

3. Người Tà Ôi ở Việt Nam = The Tà Ôi in Viet Nam
         Kí hiệu xếp giá :  2018
         Số ĐKCB : VM/05609

324.2597075

4. 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 – 2020 = 90 years of the communist party of Vietnam 1930 – 2020 /                 Biên soạn: Lê Thị Thu Hương, Phùng Thị Mỹ, Nguyễn Ngọc Bích….
         Kí hiệu xếp giá : 324.2597075 CHI 2020
         Số ĐKCB : VM/05670

335.4346

 1. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) = 50 years of implementing president Ho Chi Minh’s testament
  Kí hiệu xếp giá : 335.4346 NAM 2019
  Số ĐKCB : VM/05610

335.4346

 1. Nguyễn, Trọng Nghĩa.
  Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam / Nguyễn Trọng Nghĩa
  Kí hiệu xếp giá : 335.4346 NG-N 2019
  Số ĐKCB : VM/05619-05623

355.3109597

 1. Đại đoàn – Sư đoàn quân tiên phong : Ký sự / Đặng Đình Can, Hồ Phương, Đại Đồng… ; S.t.: Văn Hải, Lê Phong
  Kí hiệu xếp giá : 355.3109597 ĐAI 2019
  Số ĐKCB : VM/05635-05637

338.47915971

 1. Nguyễn, Lan Phương.
  Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía Bắc / Nguyễn Lan Phương
  Kí hiệu xếp giá : 338.47915971 NG-P 2019
  Số ĐKCB : VM/05643-05645

338.06409597

9.Việt Nam thời chuyển đổi số

       Kí hiệu xếp giá : 338.06409597 VIE 2019
       Số ĐKCB : VM/05612-05613

355.009597

 1. Lương, Cường.
  Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường
  Kí hiệu xếp giá : 355.009597 LU-C 2019
  Số ĐKCB : VM/05638-05642

600 CÔNG NGHỆ (KHOA HỌC ỨNG DỤNG)

680.9597

 1. Nghề cổ nước Việt – Từ truyền thống đến hiện đại : Nghiên cứu văn hoá / Vũ Từ Trang ; Tranh: Henri Oger
  Kí hiệu xếp giá : 680.9597 NGH 2019
  Số ĐKCB : VM/05668-05669

700 NGHỆ THUẬT    

796.083

 1. Dương, Ngọc Minh.
  Các hoạt động thể chất dành cho trẻ / Dương Ngọc Minh
  Kí hiệu xếp giá : 796.083 DU-M 2019
  Số ĐKCB : VM/05624-28,05634

796.323

 1. Mạnh Dương.
  Hướng dẫn phong trào tập luyện bóng rổ cho mọi người / Mạnh Dương
  Kí hiệu xếp giá : 796.323 MA-D 2019
  Số ĐKCB : VM/05614-05616

800 VĂN HỌC (VĂN CHƯƠNG)

895.9228403

 1. Trần, Mỹ Giống.

Thời áo lính : Hồi ký / Trần Mỹ Giống
          Kí hiệu xếp giá : 895.9228403 TR-G 2019
          Số ĐKCB : VM/05649-05651 

900 LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ HỌC, VÀ CÁC NGÀNH PHỤ TRỢ

959.7041

 1. 300 (Ba trăm) ngày đấu tranh, thi hành Hiệp định Giơnevơ (22.7.1954 – 17.5.1955) : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Quốc Hùng, Lê Thanh Bài, Trần Văn Thức….
  Kí hiệu xếp giá : 959.7041 BAT 2019
  Số ĐKCB : VM/05646-05648

959.7041

 1. Thiên sử vàng Điện Biên Phủ – Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 – 2019) = Dien Bien Phu – a golden page of history – In commemoration of the 65th anniversary of Dien Bien Phu victory (1954 – 2019)
  Kí hiệu xếp giá : 959.7041 THI 2018
  Số ĐKCB : VM/05608

959.70409

 1. Vũ, Hải Đăng.

Thượng tướng Trần Văn Quang  : Hồi ức và kỷ niệm / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Hải Đăng
      Kí hiệu xếp giá : 959.704092 VU-Đ(TR-Q) 2019
      Số ĐKCB : VM/5614-5618

344.5970312502638

 1. Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi với người có công
  Kí hiệu xếp giá : 344.5970312502638 VAN2019
  Số ĐKCB : VM/05659-05663