GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 9.2023

THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 9.2023
29/09/2023
20_20230918134805
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ra mắt hệ thống Đại học số
29/09/2023
Show all

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

Tác giả: TS. GVC Nguyễn Văn Hậu

“Kế toán doanh nghiệp dịch vụ” được biên soạn và xuất bản nhằm cung cấp nhưng kiến thức đặc thù về kế toán tỏng doanh nghiệp dịch vụ, nôi dung gầm những kiến thức cơ bản, khoa học, chọn lọc, hiện đại, có tính liên thông, phù hợp thực tiễn, bám sát Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Sau mỗi chương đều có phần bài tập thực hành.

Cuốn sách được sử dụng nguồn học liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên ngành kế toán cũng như các đối tượng khác có quan tâm đến kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ.

Sách gồm các nội dung chính như sau:

Chương 1: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

Chương 2: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Chương 3: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn

Chương 4: Kế toán hoạt động kinh doanh viễn thông

Mời bạn đọc tìm đọc “Kế toán doanh nghiệp dịch vụ” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06279-VM/06281, VM/06312-VM/06318

Phòng Mượn: VG/35163-VG/35282


Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3446

 

 

 

 

 

 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

 

TÁC GIẢ: TS. GVC NGUYỄN VĂN HẬU

 

Cuốn sách “Kế toán doanh nghiệp bảo hiểm” được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, hiện đại, chọn lọc, đảm bảo khoa học, liên thông, phù hợp với thực tiễn, bám sát Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam. Các thuật ngữ được Việt hóa theo truyền thống kế toán Việt nam. Cuốn sách sử dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bảo hiểm hiện hành để minh họa cho phần lý thuyết và bài tập thực hành.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán doanh nghiệp bảo hiểm

Chương 2: Kế toán tài sản trong doanh nghiệp bảo hiểm

Chương 3: Kế toán các khoản thanh toán trong doanh nghiệp bảo hiểm

Chương 4: Kế toán chi phí, doanh thu, thu nhập và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp   bảo hiểm

Chương 5: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ tại doanh nghiệp bảo hiểm

Chương 6: Báo cáo tài chính chủ yếu của doanh nghiệp bảo hiểm

Mời bạn đọc tìm đọc “Kế toán doanh nghiệp bảo hiểm” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06282-VM/06284, VM/06305-VM/06311

Phòng Mượn: VG/35043-VG/35162
Link truy cập: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3445


 

GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

TÁC GIẢ: TS. ĐÀO MẠNH NINH

Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn học thuộc kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của hệ thống quan điển kinh tế của các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế – xã hội khác nhau.

Nội dung chính của cuốn sách này được chia thành 12 chương:

  • Chương 1: Đối tượng, phương pháp và chức năng của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Chương 2: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương
  • Chương 3: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng nông
  • Chương 4: Học thuyết kinh tế tư sản cổ điển anh

.     Chương 5: Học thuyết kinh tế tiểu tư sản

.     Chương 6: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng

.     Chương 7: Học thuyết kinh tế chính trị Mac – Lênin

.     Chương 8: Học thuyết kinh tế của trường phái cố điển mới

.     Chương 9: Học thuyết kinh tế của trường phái KEYNES

.     Chương 10: Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại

.     Chương 11: Học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới

.     Chương 12: Học thuyết kinh tế của trường phái thể chế

 

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế” tại thư viện:

Phòng Đọc: VM/06319-VM/06328

Phòng Mượn: VG/35283-VG/35502

 

 

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

TÁC GIẢ: TS NGUYỄN VĂN HẬU (Chủ biên) – TS. NGUYỄN THỊ VIỆT LÊ

ThS. ĐINH XUÂN DŨNG – ThS. PHẠM VŨ HÀ THANH

 

Để cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã phối hợp với cùng Nhà xuất bản thông tin và truyền thông xuát bản cuốn sách “Giáo trình Kế toán tài chính 1” do tập thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Kế toán và Kiểm toán, Khoa Tài chính – Kế toán 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia biên soạn

Giáo trình gồm các nội dung chính như sau:

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước

Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 5: Kế toán tài sản cố định

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Marketing dịch vụ” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06266-VM/06275

Phòng Mượn: VG/34223-VG/34452

 

 

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

TÁC GIẢ: TS NGUYỄN VĂN HẬU (Chủ biên)

  1. GVC LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG

ThS.GVC NGUYỄN THỊ CHINH LAM

 

Giáo trình kế toán tài chính 2 được biên soạn theo đề cương môn học trong chương trình đào tạo ngành kế toán của Học viện Công nghê Bưu chính Viễn thông đảm bảo tính hệ thống và khoa học

Giáo trình gồm các nội dung chính như sau:

Chương 6: Kế toán các khoản đầu tư

Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chương 8: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Chương 9: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

Chương 10: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Kế toán tài chính 2” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06276 – 8