THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 3 NĂM 2020

Hướng dẫn tra cứu tài liệu số Thư viện
18/03/2020
Đọc sách – Tri thức cho sáng tạo
24/04/2020
Show all

 300 KHOA HỌC XÃ HỘI

 305.895930597

 1. Người Bru – Vân Kiều ở Việt Nam = The Bru-Van Kieu in Viet Nam
  Kí hiệu xếp giá : 305.895930597 NGU 2018
  Số ĐKCB : VM/05611

 335.4346

 1. Nguyễn, Trọng Nghĩa.
  Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam / Nguyễn Trọng Nghĩa
  Kí hiệu xếp giá : 335.4346 NG-N 2019
  Số ĐKCB : VM/05619-05623

  338.06409597

 1. Việt Nam thời chuyển đổi số / Think Tank VINASA
  Kí hiệu xếp giá : 338.06409597 VIE 2019
  Số ĐKCB : VM/05612-05613

 355.3109597

 1. Đại đoàn – Sư đoàn quân tiên phong : Ký sự / Đặng Đình Can, Hồ Phương, Đại Đồng… ; S.t.: Văn Hải, Lê Phong
  Kí hiệu xếp giá : 355.3109597 ĐAI 2019
  Số ĐKCB : VM/05635-05637

355.009597

 1. Lương, Cường.
  Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường
  Kí hiệu xếp giá : 355.009597 LU-C 2019
  Số ĐKCB : VM/05638-05642

355.0330597

 1. Ngô, Xuân Lịch.
  Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới / Ngô Xuân Lịch
  Kí hiệu xếp giá : 355.0330597 NG-L 2019
  Số ĐKCB : VM/05629-05633

   600 CÔNG NGHỆ

 

 680.9597

7. Nghề cổ nước Việt – Từ truyền thống đến hiện đại : Nghiên cứu văn hoá / Vũ Từ Trang ; Tranh: Henri Oger
Kí hiệu xếp giá : 680.9597 NGH 2019
Số ĐKCB : VM/05668-05669
700 NGHỆ THUẬT VÀ MỸ THUẬT TRANG TRÍ

 796.083

 1. Dương, Ngọc Minh.
  Các hoạt động thể chất dành cho trẻ / Dương Ngọc Minh
  Kí hiệu xếp giá : 796.083 DU-M 2019
  Số ĐKCB : VM/05624-28,05634

800 VĂN HỌC (VĂN CHƯƠNG) VÀ TU TƯ HỌC

895.9228403

 1. Trần, Mỹ Giống.
  Thời áo lính : Hồi ký / Trần Mỹ Giống
  Kí hiệu xếp giá : 895.9228403 TR-G 2019
  Số ĐKCB : VM/05649-05651

900 LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ VÀ CÁC NGÀNH PHỤ TRỢ

959.704092

 1.  Vũ, Hải Đăng.
  Thượng tướng Trần Văn Quang  : Hồi ức và kỷ niệm / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Hải Đăng
  Kí hiệu xếp giá : 959.704092 VU-Đ(TR-Q) 2019
  Số ĐKCB : VM/5614-5618