THƯ MỤC BÀI GIẢNG SỐ THÁNG 7.2023
01/08/2023
GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH MỚI
01/08/2023
Show all
logicso

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ LOGIC SỐ

 

TÁC GIẢ: PGS.TS. ĐẶNG HOÀI BẮC, TS. ĐỖ MẠNH HÀ, TS. NGUYỄN NGỌC MINH

 

logicso

“Thiết kế logic số” là môn học chuyên ngành quan trọng cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong môn học này, sinh viên được trang bị các kiến thức về phương pháp mô tả, thiết kế theo cấu trúc, RTL và hành vi các hệ thống số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng: thiết kế mạch số tổ hợp, thiết kế mạch số tuần tự, máy trạng thái, hazard, phát hiện lỗi,… thử nghiệm thiết kế các hệ thống số sử dụng những cấu kiện logic khả trình như CPLD, FPGA. Từ đó sinh viên có thể thực hiện thiết kế logic cho hệ thống điện tử số sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL phục vụ mô phỏng, kiểm tra, thử nghiệm, thực thi một một hệ thống điện tử số hoàn chỉnh trong thực tế. Bên cạnh đó môn học còn giúp sinh viên tích lũy các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng phân tích, thiết kế kỹ thuật hệ thống thống số dùng VHDL.

Để cung cấp những kiến thức cơ bản về việc thiết kế mạch số từ việc làm quen với các cấu kiện logic khả trình cho tới việc mô phỏng thiết kế trên các phần mềm chuyên dụng và ứng dụng trong công việc, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông xuất bản “Giáo trình Thiết kế logic số” do TS. Đặng Hoài Bắc, TS. Đỗ Mạnh Hà, TS. Nguyễn Ngọc Minh biên soạn.

Giáo trình gồm 5 chương và 5 phụ lục với nội dung cụ thể như sau:

Chương 1 – Giới thiệu chung về thiết kế hệ thống số

Chương 2 – Cấu kiện logic khả trình (PLD).

Chương 3 – Căn bản về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Chương 4 – Phương pháp thiết kế logic số

Chương 5 – Thiết kế các hệ thống số ứng dụng dùng VHDL

Phụ lục I – Quy ước về đặt tên trong VHDL

Phụ lục II – Cấu trúc lệnh cơ bản của VHDL

Phụ lục III – Giới thiệu CPLD/FPGA của XILINX

Phụ lục IV – Hướng dẫn phần mềm ISE của XILINX

Phụ lục V: Một số chương trình thiết kế mẫu

Mời bạn đọc tìm đọc “Giáo trình Thiết kế Logic số” tại Thư viện:

Phòng Đọc: VM/06255-06264

Phòng Mượn: VG/33553-33782