Vị trí, vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển văn hóa đọc

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 2.2022
03/03/2022
20220303-l1
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 có chủ đề: “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”
04/03/2022
Show all
Family outdoors at park having picnic and looking at book
Ngày 28/2/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 389/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030).

Theo đó, Vụ Thư viện được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các hộ gia đình, đặc biệt các hộ gia đình dân tộc thiểu số, gia đình ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo về vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển văn hóa đọc trong gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp cụ thể được xác định và phân công các đơn vị chủ trì thực hiện nhằm quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị số 06-CT/TW và các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành văn hóa, thể thao, du lịch về vị trí, vai trò của công tác xây dựng gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Phương Linh

(Nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/)