THÔNG BÁO EBOOK MỚI THÁNG 12 NĂM 2019

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH MARKETING KHÓA D15 MR
04/12/2019
Thông báo thu hồi tài liệu học kỳ I năm học 2019-2020
14/01/2020
Show all
  1. Francisco J. Martínez-López

Ebook: Handbook of Strategic e-Business Management

Publisher: Springer Science & Business Media; 2013

ISBN: B00GRNREUI

  1. Ignacio Gil-Pechuán

Ebook: Strategies in e-business : positioning and social networking in online markets

ISBN: B00FG1H5UG

Publisher: Springer; 2013

  1. Francisco J. Martínez-López

Ebook: Online Brand Communities: Using the Social Web for Branding and Marketing

Publisher: Springer; 2015

  1. Steve Jackson

Ebook: Cult of Analytics: Data analytics for marketing

Publisher: Routledge; 2015

ISBN:  B019P2L1JM

  1. Robyn Blakeman 

Ebook: Integrated Marketing Communication: Creative Strategy from Idea to Implementation

Publisher: Rowman & Littlefield Publishers; 2018