THƯ MỤC BÀI GIẢNG THÁNG 7.2021 TRÊN HỆ THỐNG THƯ VIỆN SỐ

Thư viện trên toàn cầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19
18/07/2021
mau-thong-bao_2204184241
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIÊM TÚC, TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CỦA HỌC VIỆN TẠI KHU VỰC HÀ NỘI)
20/07/2021
Show all

Mời bạn đọc truy cập Thư viện số: http://dlib.ptit.edu.vn/ để xem các bài giảng mới phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu.

I. NGÀNH ĐIỆN TỬ

  1. Thực hành cơ sở/ Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đức Minh .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 401 tr.

II. NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN

  1. Giáo trình Toán cao cấp 1/ Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Kiều Linh .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2021.- 242 tr.
  2. Giáo trình Toán cao cấp 2/ Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Kiều Linh .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2021.- 237 tr.

III. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  1. Tâm lý quản lý/ Trần, Đoàn Hạnh .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 170 tr.
  2. Đàm phán kinh doanh/ Bùi Xuân Phong, Lê Thị Bích Ngọc.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 123 tr.
  3. Đạo đức Kinh doanh và Văn hóa Doanh nghiệp/ Bùi Xuân Phong, Trần Diệu Linh, Phạm Thị Minh Lan.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 179 tr.

IV. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  1. Thương mại di động / Nguyễn Trần Hưng.- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 118tr
  2. Chính phủ điện tử/ Nguyễn Thị Minh An .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 126 tr.
  3. Giao tiếp trong kinh doanh/ Nguyễn Thị Minh An .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 112 tr.
  4. Truyền thông thương hiệu trong môi trường trực tuyến/ Trần, Thị Thập .- .- Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2020 .- 109 tr.