Triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa

20211209-l001
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu với khối quản lý báo chí, xuất bản và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông
08/01/2022
20220111-m01
Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai công tác cán bộ
11/01/2022
Show all
VHVN(1)
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2022-2026 (Quyết định số 3586/QĐ-BVHTTDL).

VHVN(1)

Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam, nhằm phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tăng cường giao lưu, sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

10 nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối ngoại, vai trò điều phối của Bộ VHTTDL trong công tác văn hóa đối ngoại; Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, đẩy mạnh ký kết và thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế…; Chú trọng các chương trình đối ngoại do lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì; Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; phát triển văn hóa số… Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, quảng bá hình ảnh quốc gia, tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện khu vực và quốc tế; Tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc triển khai đầu tư, xây dựng Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại các địa bàn quan trọng; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào; nâng cấp hoạt động Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; Triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại cấp quốc gia; phát huy vai trò của công tác văn hóa đối ngoại tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng; Chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín; đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa; đổi mới nội dung, hình thức công tác truyền thông…

Góp phần vào nhiệm vụ chung, lĩnh vực thư viện triển khai tăng cường triển khai các biện pháp phát triển hơn nữa văn hóa đọc, trong đó chú trọng chỉ đạo hệ thống thư viện tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thay đổi các phương thức, hình thức phục vụ trực tuyến qua sách điện tử, thư viện điện tử; tăng cường truyền thông và nâng cao hiệu quả của Kênh youtube “Sách và Trí tuệ Việt” nhằm hướng đến cộng đồng, phục vụ từ xa cho cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và cộng đồng người nước ngoài không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với sách. Phối hợp tổ chức triển lãm sách, báo, tư liệu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chung của ngành. Tham gia phát triển không gian đọc sách tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp (2022) và tại Lào (2024).

Phương Linh.