Đảm bảo chất lượng Giáo dục

03/09/2021
ke hoach

Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Học viện giai đoạn 2021-2025

Trung tâm Khảo thí đã chủ trì lập kế hoạch tổng thể công tác Tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào […]
03/09/2021
ke hoach

Kế hoạch cải tiến chất lượng nửa cuối chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 6/2020 đến 12/2022

Trung tâm Khảo thí Chủ trì lập kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục nửa cuối chu kỳ kiểm định theo các tiêu chí […]