Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương
22/11/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến của NCS. Phan Thị Thể
08/12/2021

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch cho mạng thông tin di động thế hệ mới. Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông

Mã số: 62.52.02.08

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Hùng

Người hướng dẫn khoa học:

 1. TS. Nguyễn Tiến Ban.
 2. TS. Đặng Hoài Bắc.

Cơ sở đào tạo : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

 • Kỹ thuật lập lịch sử dụng thông tin lão hoá kênh truyền. Tính toán ảnh hưởng của thông tin lão hoá kênh truyền lên tốc độ của người dùng và toàn hệ thống. Từ đó đề ra kỹ thuật lập lịch đảm bảo tốc độ tối thiểu của các thuê bao được phục vụ và cải thiện dung lượng của toàn hệ thống.
 • Kết hợp với kỹ thuật điều khiển công suất phát sóng để cho phép đảm bảo nhiều loại tốc độ tối thiểu khác nhau tuỳ theo yêu cầu của người dùng. Kỹ thuật lập lịch đề xuất có tính đến các đặc tính về chất lượng dịch vụ của người dùng như độ trễ, độ ưu tiên và tốc độ tối thiểu trong quá trình lập lịch.
 • Khai thác đặc tính bán trực giao của kênh truyền và của bộ biến đổi ADC phân giải thấp, xác định ngưỡng giới hạn tìm tập thuê bao tối ưu để giảm thời gian lập lịch. Từ đó giảm được độ trễ của hệ thống mà vẫn tiệm cận được dung lượng tối ưu.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 • Luận án đã đề xuất một số kỹ thuật lập có thể được ứng dụng trong hệ thống thông tin di động thế hệ năm
 • Tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu các vấn đề còn bỏ ngỏ như vấn đề lão hoá kênh truyền trong hệ thống thông tin bước sóng cỡ

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học

Nguyễn Tiến Ban

Đặng Hoài Bắc 

Nghiên cứu sinh

Phạm Hùng

 DISCUSSION INFORMATION PAGE

Thesis title: Research on scheduling techniques for the new generation mobile communication network.

Specialization: Telecommunications Engineering

– Code: 62.52.02.08

 • Full name of PhD student: Pham Hung
 • Science instructor:
  1. Prof. Dr. Nguyen Tien Ban
  2. Prof. Dr. Dang Hoai Bac.
 • Training institution: Institute of Post and Telecommunications NEW RESULTS OF THE THESIS:
 1. Scheduling technique using channel aging Calculating the effect of channel

aging information on the speed of the user and the system as a whole. From there, a scheduling technique is proposed to ensure the minimum speed of serviced subscribers and improve the capacity of the whole system.

 1. Combined with power control technology to ensure many different types of minimum speeds depending on user requirements. The proposed scheduling technique takes into account the user’s quality of service characteristics such as latency, priority, and minimum speed in the scheduling
 1. Exploiting the semi-orthogonal characteristics of the channel and of the low-resolution ADC converter, determining the threshold to find the optimal subscriber set to reduce the scheduling time. Thereby reducing the latency of the system while still approaching the optimal

APPLICATIONS, POSSIBILITY OF APPLICATION IN PRACTICE OR ISSUES THAT NEED CONTINUED RESEARCH:

 • The thesis has proposed a number of preparation techniques that can be applied in the 5G fifth generation mobile communication
 • However, it is necessary to continue to study open issues such as the channel aging in the mmWave

Confirmation of the scientific supervisor PhD

Nguyen Tien Ban

Dang Hoai Bac

Student

Pham Hung

 Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh