Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Ngô Thị Thu Trang
07/06/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Bùi Công Thành
15/06/2021

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ:

GIẢI PHÁP TRUYỀN DẪN VÀ CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU QUANG DỰA TRÊN HẠ TẦNG TRÊN CAO

Chuyên ngành:            Kỹ thuật viễn thông    Mã số:                                      9.52.02.08

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Nga

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Đặng Thế Ngọc

Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu năng truyền dẫn quang dựa trên HAP với chuyển tiếp O/E/O.
  2. Đề xuất mô hình thiết kế và xây dựng mô hình giải tích đánh giá hiệu năng hệ thống truyền dẫn và chuyển tiếp toàn quang đơn hướng dựa trên HAP.
  3. Đề xuất mô hình thiết kế và xây dựng mô hình giải tích đánh giá hiệu năng hệ thống truyền dẫn và chuyển tiếp toàn quang song hướng dựa trên HAP.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án đã đề xuất các mô hình mới về mặt lý thuyết và phân tích đưa ra các mô hình giải tích để đánh giá hiệu năng hệ thống truyền dẫn và chuyển tiếp tín hiệu quang dựa trên hạ tầng trên cao. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như cho việc thiết kế và đánh giá tính khả thi của hệ thống truyền dẫn và chuyển tiếp tín hiệu quang dựa trên hạ tầng trên cao. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu này còn có thể ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học.

Xác nhận của tập thể người hướng dẫn khoa học

 PGS.TS. ĐẶNG THẾ NGỌC

Nghiên cứu sinh

 NGUYỄN THỊ THU NGA

INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

 Title of the thesis:

SOLUTIONS FOR THE TRANSMISSION AND RELAYING OF OPTICAL SIGNAL BASED ON HIGH-ALTITUDE PLATFORMS

Specified field of study:         Telecommunications Engineering Code of specialty:                                 9.52.02.08

Name of the candidate:          Nguyễn Thị Thu Nga

Name of the research supervisor: Assoc. Professor Đặng Thế Ngọc, Ph.D. Academic Institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology THE SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS

The scientific contributions of the thesis are as follows:

  1. Propose a method to improve the performance of high -altitude platform (HAP) based optical communication systems using optical-electrical-optical
  2. Propose a design model and build an analytical model to evaluate the performance of a unidirectional all-optical transmission system based on HAP.
  3. Propose a design model and build an analytical model to evaluate the performance of a bidirectional all-optical transmission system based on

ON PRACTICAL APPLICABILITY AND FURTHER STUDIES

The thesis proposes novel theoretical models provides analytical models for evaluating the performance of HAP- based relaying optical communication systems. The research contributions of this thesis could help for further studies as well as system designs and evaluation of the feasibility of HAP- based relaying optical communication systems. Besides, these research results also have potential application in research and education at the Universities.

Research supervisor

 Assoc. Professor Đặng Thế Ngọc, Ph.D.

Candidate

 Nguyễn Thị Thu Nga

 Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh