Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Hằng

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP
05/12/2019
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Hoàng Minh Quang
03/02/2020

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐA SỰ KIỆN

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông Mã số: 9.52.02.08

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hằng

Người hướng dẫn khoa học:

                   1. PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban

                   2. TS. Nguyễn Chiến Trinh

Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đề xuất 02 giải pháp cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây đa sự kiện sử dụng kỹ thuật định tuyến linh hoạt có tên là DRPDS và EARPM để đáp ứng được yêu cầu khác nhau về trễ và độ tin cậy của ba loại sự kiện khác nhau và vẫn đảm bảo sử dụng hiệu quả năng lượng, kéo dài thời gian sống của mạng.

2. Đề xuất giải pháp sử dụng giao thức MAC ưu tiên có tên là PMME, giao thức này kết hợp cơ chế CSMA p-persistent thay đổi theo mức độ ưu tiên của dữ liệu với cơ chế nhận sớm Beacon để giảm trễ truyền dữ liệu, đảm bảo tỷ lệ truyền gói thành công cao mà vẫn sử dụng năng lượng mạng hiệu quả.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án đã đề xuất các giải pháp mới về mặt lý thuyết và thông qua phân tích toán học và công cụ mô phỏng để đánh giá hiệu năng mạng cảm biến không dây đa sự kiện. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp cho các nghiên cứu tiếp theo, cho việc thiết kế giao thức định tuyến và MAC cho mạng cảm biến không dây đa sự kiện ứng dụng trong ngôi nhà, bệnh viện, thành phố thông minh. Ngoài ra, các kết quả này còn có thể ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học.

Xác nhận của tập thể người hướng dẫn khoa học
PGS.TS. NGUYỄN TIẾN BAN  và TS. NGUYỄN CHIẾN TRINH
Nghiên cứu sinh
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Title of the thesis: Solutions for Performance Improvement of Multievent Wireless Sensor Network.

Specified field of study:       Telecommunications Engineering Code of specialty:                               9.52.02.08

Name of the candidate:        Nguyễn Thị Thu Hằng

Name of the research supervisors:

  1. Assoc. Professor Nguyễn Tiến Ban, Ph.D.
  2. and Nguyễn Chiến Trinh, D.

Academic Institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology THE SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS

The scientific contributions of the thesis are as follows:

  1. Propose two solutions to improve multievent wireless sensor network performance  using dynamic routing algorithms called DRPDS and EARPM to meet the different requirements of delay and reliability of three different event types while ensuring efficient use of energy, prolonging the life of the
  2. Proposing a solution using the priority MAC protocol named PMME, this protocol incorporates a CSMA p-persistent mechanism that changes according to the priority of data with earliest Beacon accepting mechanism to reduce data transmission delay while ensuring high success rate of packet transmission and using network energy

ON PRACTICAL APPLICABILITY AND FURTHER STUDIES

The thesis proposes new solutions in terms of theory and provides mathematical analysis and simulation tools to evaluate multievent wireless sensor network. The research contributions of this thesis could help to further studies in designing routing and MAC protocols for multi-event wireless sensor network applications in houses, hospitals, smart cities. In addition, these solutions  also  have potential application in teaching and studying  at the Universities.

Research supervisors 

Assoc. Prof. Nguyễn Tiến Ban, Ph.D.   Nguyễn Chiến Trinh, Ph.D.

Candidate

Nguyễn Thị Thu Hằng

Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh