Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Tấn Đức

logo120
THÔNG BÁO V/v: Công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2020
08/12/2020
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Thị Hương Thảo
28/12/2020

– Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển  một số lược đồ chữ ký số mù, chữ ký số tập thể mù dựa trên các chuẩn chữ ký số

– Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính

– Mã số: 9.48.01.06

– Họ và tên NCS: Nguyễn Tấn Đức

– Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS. TS Nguyễn Hiếu Minh
  2. TS. Ngô Đức Thiện.

–  Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1) Đề xuất giao thức ký số mù mới dựa trên độ khó của bài toán logarit rời rạc modulo một hợp số nguyên n = p*q. Giao thức mới sử dụng hai vấn đề khó làm tăng độ an toàn do giảm xác xuất phá vỡ tiềm năng vì các giải pháp tiềm năng phải giải quyết đồng thời hai vấn đề khó về tính toán như: (1) phân tích hợp số n chứa hai số nguyên tố chưa được biết p, q, và (2) Tìm logarit rời rạc modulo các số nguyên tố p, q. Giao thức được thiết kế là trên cơ sở sử dụng các nhóm hữu hạn không vòng hai chiều. Khi chọn các tham số có 80-bit an toàn thì chữ ký có kích thước 240 bits.

2)  Đề xuất hai lược đồ chữ ký số tập thể mù dựa trên chuẩn GOST R34.10-94 và lược đồ Schnorr, hai lược đồ chữ ký số tập thể mù dựa trên chuẩn GOST R34.10-2012 và lược đồ EC-Schnorr. Các lược đồ đề xuất dựa trên các chuẩn và lược đồ chữ ký số đã được chứng minh đảm bảo an toàn. Sau đó mở rộng chức năng để xây dựng các lược đồ chữ ký số tập thể mù, điều này giúp kế thừa tính an toàn, đồng thời có hiệu năng tính toán tốt hơn một số lược đồ chữ ký số đề xuất trước đây.

3)  Đề xuất lược đồ chữ ký số mới dựa trên độ khó của bài toán phân tích một số nguyên và bài toán logarit rời rạc. Sau đó mở rộng để xây dựng lược đồ chữ ký mù đơn và tập thể mù, mà để phá vỡ lược đồ này yêu cầu phải giải đồng thời hai bài toán khó. Lược đồ mới đề xuất dựa trên lược đồ RSA và Schnorr. Lược đồ đề xuất được chứng minh đảm bảo tính đúng, tính mù, tính không chối bỏ, ngẫu nhiên. Các lược đồ xuất an toàn và có hiệu năng tính toán tốt, và do đó có thể ứng dụng được trong thực tế.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

–  Luận án đã đề xuất một số lược đồ chữ ký số mù, chữ ký số tập thể mù có thể được sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu tính ẩn danh như thanh toán trực tuyến, bầu cử trực tuyến,… góp phần đáp ứng những yêu cầu cấp bách về chuyển đổi số của Việt Nam hiện nay.

–  Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất các dạng lược đồ chữ ký số mù dựa trên hai bài toán khó đối với các ứng dụng đòi hỏi yêu cầu về tính an toàn cao trong hệ thống có hạ tầng hạn chế về nguồn lực tài nguyên như các thiết bị công nghiệp 4.0 như IoT,…

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học

PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh; TS. Ngô Đức Thiện                                 

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Tấn Đức

Dissertation title“Research and development some blind digital signature schemes and blind collective digital signature schemes based on digital signature standards”

Major: Computer Engineering

Code: 9.48.01.06

Ph.D candidate: Nguyen Tan Duc

Scientific supervisors: 

  1. Prof.Dr. Nguyen Hieu Minh.
  2. Ngo Duc Thien.

Training institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

  1. Propose new blind digital signature protocol based on the difficulty of the discrete logarithm problem modulo a composite number n = p*q. New protocol use of the two difficult problem provides increased security of the signature protocol due to reducing the probability of the potential breaking the protocols, which is connected with potential appearance of the breakthrough solutions of the following two computationally difficult problems: (1) factoring composite number n containing two unknown prime divisors p, q và (2) finding discrete logarithm modulo primes p, q. The designed protocols are based on using finite groups possessing two-dimensional cyclicity. When selecting parameters providing 80-bit security, the signature size in the proposed blind protocols is equal to 240 bits.

2)  Propose two blind multisignature schemes (BMSs) based on the GOST R34-10.94 standard and the Schnorr digital signature scheme and two BMSs based on the GOST R34-10.2012 digital signature standard and the EC-Schnorr digital signature scheme. Proposed BMSs are based on digital signature standards and digital signature schemes that have been proven to ensure security. Then expanding the functionality to construct the BMSs. This helps new BMSs inherit some advantages of the security of the signature schemes that had been proven in practice and they have better computational performance than previously proposed schemes.

3) Propose a new signature scheme from two difficult problems IFP and DLP. Then expanding to propose a single blind signature scheme and a blind multi-signature scheme, which requires the simultaneous breaking of two independent difficult problems, these are based on the RSA signature scheme and Schnorr signature scheme. It has been proved to be correct, blind, unforged, random. My proposed blind multi-signature signature scheme are safe and present high performance, therefore, they can be applied in practice.

APPLICATIONS, PERSPECTIVES AND FUTURE RESEARCH:

–  Our proposed blind signature schemes and blind multi-signature schemes are safe and present high performance; therefore, they can be applied in practice such as the proposed schemes can be applied in election systems and digital cash schemes.

–  However, it is necessary to continue researching and proposing the types of blind digital signature scheme based on two difficult problems for applications requiring high security in systems with limited resources such as industrial equipment 4.0, IoT, etc.

SUPERVISOR

Assoc. Prof Dr. Nguyen Hieu Minh; Dr. Ngo Duc Thien                                                                              

PhD STUDENT

Nguyen Tan Đuc

 Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh