Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Thị Ngọc Diệp

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. Nguyễn Thị Thu Hiên
08/11/2019
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. LÊ THỊ NGỌC DIỆP
05/12/2019

Đề tài luận án tiến sĩ: Ảnh hưởng của nhà quản trị đến ứng dụng Thẻ điểm cân bằng: Nghiên cứu trường hợp Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone).

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                           Mã số: 9.34.01.01

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Ngọc Diệp

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn

 1. Luận án xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhà quản trị đến một giai đoạn của quy trình ứng dụng BSC (giai đoạn phân tầng BSC) và đề xuất các thang đo cho bốn khái niệm nghiên cứu.
 2. Luận án đã xây dựng thang đo chính thức (với một số tiêu chí mới) phù hợp với đặc thù hoạt động SXKD của VNPT-Vinaphone.
 3. Luận án đề xuất được quy trình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhà quản trị đến phân tầng BSC tại một tổ chức, doanh nghiệp.
 4. Kết quả nghiên cứu tại VNPT-Vinaphone khẳng định: (1) “Sự ủng hộ và tham gia của nhóm nhà quản trị cấp cao”, “Sự tham gia của nhóm BSC” và “Sự tham gia của nhóm nhà quản trị cấp trung” có tác động thuận chiều đến “Phân tầng BSC thành công”; (2) “Sự ủng hộ và tham gia của nhóm nhà quản trị cấp cao” có tác động thuận chiều đến “Sự tham gia của nhóm BSC” và “Sự tham gia của nhóm nhà quản trị cấp trung”; (3) “Sự tham gia của nhóm BSC” có tác động thuận chiều đến “Sự tham gia của nhóm nhà quản trị cấp trung”. Kết quả này góp phần khẳng định các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp giữa nhóm nhà quản trị cấp cao, cấp trung và nhóm chủ trì dự án BSC đến phân tầng BSC thành công.
 5. Luận án xác định rõ mức độ ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp giữa “Sự ủng hộ và tham gia của nhóm nhà quản trị cấp cao”, “Sự tham gia của nhóm BSC” và “Sự tham gia của nhóm nhà quản trị cấp trung” đến “Phân tầng BSC thành công” tại VNPT-Vinaphone, từ đó đưa ra một số đề xuất để các nhà quản trị của VNPT-Vinaphone có cơ sở phân bổ thời gian và nguồn lực hợp lý trong phân tầng BSC, góp phần triển khai thành công mô hình BSC trong doanh nghiệp.

Kết luận và đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu

Mô hình và quy trình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhà quản trị đến phân tầng BSC tại một doanh nghiệp có thể dùng làm khung mẫu để thực hiện các nghiên cứu tương tự với các giai đoạn khác của quy trình ứng dụng BSC.

Một số hướng nghiên cứu có thể thực hiện tiếp theo:

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhóm nhà quản trị cấp cao, cấp trung và nhóm BSC đến các giai đoạn khác trong quy trình ứng dụng BSC tại một tổ chức, doanh nghiệp cụ thể.
 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhóm nhà quản trị cấp cao, cấp trung và nhóm BSC đến các giai đoạn khác nhau trong quy trình ứng dụng BSC tại một nhóm doanh nghiệp cùng đặc điểm tổ chức quản lý SXKD, hoạt động trong cùng lĩnh vực. Các quan điểm chung về sự tham gia và ảnh hưởng của các nhóm nhà quản trị đến mỗi một giai đoạn ứng dụng BSC sẽ góp phần định hướng cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực triển khai ứng dụng thành công mô hình BSC.

Tập thể người hướng dẫn khoa học

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An               

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Nghiên cứu sinh

Lê Thị Ngọc Diệp

Thesis topic:  The influence of managers on the implementation of the Balanced Scorecard: Case study of VNPT Vinaphone Corporation (VNPT-Vinaphone).

Major: Business Administration                                 Code: 9.34.01.01

PhD Candidate: Le Thi Ngoc Diep

Instructors: Assoc. Prof. Nguyen Thi Minh An, PhD and Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Son, PhD

Institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)

Theoretical and practical contributions:

 1. The thesis has built a research model of the influence of managers on a stage of BSC implementation process (the cascading the BSC) and proposed scales for four research concepts.
 2. The thesis has built an official scale (with some new criteria) in accordance with the characteristics of production and business activities of VNPT-Vinaphone.
 3. The thesis has proposed a research process on influence of managers on the cascading the BSC at an organization or enterprise.
 4. The research results at VNPT-Vinaphone have confirmed: (1) “The support and participation of top management group”, “The participation of BSC group”, and “The participation of middle management group” have positive effects on “The successful cascading the BSC”; (2) “The support and participation of top management group” has a positive effect on “Participation of BSC group” and “Participation of middle management group”; (3) “Participation of BSC group” has a positive effect on “Participation of middle management group”. Those results have contributed to affirming the direct and indirect effects among the top management team, middle management team, and the BSC team to the successful cascading the BSC.
 5. The thesis has clearly defined the level of direct, indirect and integrated influences among “The support and participation of top management group”, “The participation of BSC group”, and “The participation of middle management group” to “The successful cascading the BSC” at VNPT-Vinaphone. Since then, the thesis has proposed a number of recommendations for the managers of VNPT-Vinaphone to have a reasonable basis for allocating time and resources in the cascading the BSC, contributing to the successful implementation of the BSC model in the enterprise.

Conclusions and recommendations drawn from research results:

Research model and research process on the influence of managers on the cascading the BSC in an enterprise can be used as a model to conduct similar studies with other stages of the BSC implementation process.

Some research directions may be followed:

 1. Study the effect of top management group, middle management group and BSC group on other stages of the BSC implementation process at a specific organization or enterprise.
 2. Study the effect of top management group, middle management group and BSC group on other stages of the BSC implementation process at a group of organizations or enterprises with the same characteristics of business management, in the same field. The general views on the participation and influence of the management groups on each stage of BSC implementation will contribute to the orientation for organizations or enterprises in the same field to successfully implement the BSC model.

Collective scientific instructors

Assoc.Prof. Nguyen Thi Minh An

Assoc.Prof. Nguyen Ngoc Son                                 

PhD Candidate

Le Thi Ngoc Diep

Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh