Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu
27/01/2022
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm
06/05/2022

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nền tảng đảm bảo an toàn bảo mật dựa trên blockchain cho liên mạng vạn vật

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số:     9.48.01.04

Họ và tên NCS: Huỳnh Thanh Tâm

Người hướng dẫn khoa học:

1.   PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

2.  TS. Tân Hạnh

Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

 • Đề xuất một nền tảng bảo mật mới dựa trên Blockchain cho IoT. Trong đó, đề xuất phương thức xác minh giao dịch và đồng thuận dữ liệu trên sổ cái
 • Đề xuất chức năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu đảm bảo tính riêng tư trong nền tảng bảo mật được đề xuất.
 • Đề xuất chức năng kiểm soát truy cập dựa trên thời gian được cấp phép trong nền tảng bảo mật được đề xuất.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nền tảng bảo mật được đề xuất có thể áp dụng cho một mạng IoT với các thiết bị có đặc tính kết nối thông qua công nghệ IP, tầng ứng dụng trong kiến trúc IoT sẽ được dùng để xây dựng các ứng dụng phục vụ tương tác với các chức năng bảo mật được cung cấp trong nền tảng.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

 • Nghiên cứu cách tối ưu trong việc tổ chức WL VL trong kiến trúc của nền tảng bảo mật được đề xuất cho từng ứng dụng cụ thể.
 • Nghiên cứu chi tiết cách thức xây dựng và triển khai các hợp đồng thông minh trong chức năng chia sẻ dữ liệu trong nền tảng bảo mật được đề xuất.
 • Nghiên cứu tối ưu phương thức chữ ký nhóm để nâng cao hiệu quả tính toán trong chức năng chia sẻ dữ liệu trong nền tảng bảo mật được đề xuất.
 • Nghiên cứu các hạn chế của mạng IPFS, nghiên cứu cách xây dựng và triển khai các thuật toán đề xuất và xây dựng quy trình cài đặt và thực nghiệm nền tảng. Từ đó, thực hiện đánh giá có tính định lượng hiệu năng bảo mật của các chức năng bảo mật trong nền tảng được đề xuất.

Xác nhận của đại diện tập thể Người hướng dẫn khoa học

PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

TS. Tân Hạnh

Nghiên cứu sinh

Huỳnh Thanh Tâm

INFORMATION OF THE DOCTORAL THESIS

Thesis title: A security framework based-on blockchain for the Internet of Things

Speciality: Information System

Code: 9.48.01.04

PhD. Candidate: Huynh Thanh Tam Name of the research supervisors:

 1. Prof. Nguyen Dinh Thuc
 1. Tan Hanh

Training institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology

THE SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS

 • Propose a new security framework based on blockchain for IoT. In which, the method of transaction verification and data consensus on the blockchain ledger is
 • Propose the privacy-preserving data storage and sharing functions in the proposed security framework.
 • Propose the time-based access control function in the proposed security

APPLICATIONS IN PRACTICE AND OPENED ISSUES FOR FURTHER STUDIES

Applications in practice

The proposed security framework can be applied to an IoT network with devices connected via IP technology, the application layer in IoT architecture will be used to build interactive service applications with the security functions provided in the framework.

Opened issues for further study

 • Research the optimal way of organizing WL and VL in the architecture of the proposed security framework for each specific
 • Study in detail how to build and deploy smart contracts in the data sharing function in the proposed secure
 • Research on optimization of group signature method to improve computational efficiency in data sharing function in the proposed security
 • Research the limitations of IPFS network, study how to build and deploy the proposed algorithms and build the installation and testing process for the proposed framework. Then, perform a quantitative assessment of the security performance of the security functions in the proposed

Supervisors

NGUYEN DINH THUC

TAN HANH

Ph.D. candidate

HUYNH THANH TAM

Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh