Thông báo kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2013

logo120
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013
06/06/2013
logo120
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2014
07/07/2014
Show all
logo120

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2013

– Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Quyết định số 650/QĐ-HV ngày 26/8/2011 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ,

– Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-HV ngày 16/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-HV ngày 26/8/2011 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,

– Căn cứ đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh,

– Căn cứ kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2013.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2013 của Học viện như sau:
13/6/2013