Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2007

Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2008
03/02/2010
Thông báo kết quả học tập, thi học kỳ 1 năm học 2009-2010
03/02/2010
Show all

Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo (nội dung thông báo về công bố điểm sinh viên xem thông báo số 21/GV&CTSV, ngày 03/02/2010 của Phòng GV&CTSV).

1- Môn/Lớp:……. (File kèm), sẽ cập nhật liên tục ngay khi có điểm.

2- Môn/Lớp:……. (File kèm), sẽ cập nhật liên tục ngay khi có điểm.

3- Môn/Lớp:……. (File kèm), sẽ cập nhật liên tục ngay khi có điểm.

3/2/2010