Thông báo: V/v Xử lý Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy 2013-2018 D13CN

Kế hoạch: Tổ chức thi Tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên đầu khóa 2015
08/12/2015
Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa 2015 và các sinh viên khóa trước đăng ký làm lại thẻ
29/12/2015
Show all
THÔNG BÁO

Về việc: Xử lý Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa Đại học chính quy 2013-2018 ngành Công nghệ thông tin

 

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và Chương trình đào tạo, tiến trình đào tạo khóa Đại học chính quy (ĐHCQ) 2013-2018 ngành CNTT.

– Căn cứ kết quả đăng ký chuyên ngành của sinh viên khóa ĐHCQ 2013-2018 ngành CNTT.

– Căn cứ tờ trình số: 128/TTr-GV-CNTT1 ngày 17/12/2015 của Phòng Giáo vụ và Khoa CNTT1 về việc Xử lý Kết quả đăng ký chuyên ngành khóa ĐHCQ 2013-2018 ngành CNTT.

Học viện thông báo về việc bố trí, phân chuyên ngành đối với khóa ĐHCQ 2013-2018 ngành CNTT như sau:

1. Việc phân chuyên ngành phải đảm bảo tỷ lệ sinh viên giữa các chuyên ngành không quá chênh lệch và đảm bảo cân đối theo các nguồn lực giảng viên của các bộ môn tương ứng và cơ sở vật chất của Học viện.

2. Số lượng các lớp của từng chuyên ngành:

– Số lớp chuyên ngành CNPM: 05 lớp, số lượng sinh viên khoảng 300 sinh viên

– Số lớp chuyên ngành HTTT: 03 lớp, số lượng sinh viên khoảng 160 sinh viên

3. Căn cứ phân chuyên ngành và bố trí lớp:

– Căn cứ kết quả đã đăng ký chuyên ngành của sinh viên, phòng Giáo vụ và khoa CNTT 1 tiến hành bố trí các sinh viên vào các chuyên ngành, lớp tương ứng.

– Căn cứ phân lớp trong trường hợp sinh viên đăng ký vượt quá số lượng mỗi chuyên ngành: Học viện tiến hành xét phân chuyên ngành trên cơ sở kết quả học tập tích lũy tính đến hết học kỳ 5 (kỳ 1 năm học 2015-2016). Các sinh viên có điểm TBC tích lũy cao sẽ được ưu tiên xét vào chuyên ngành theo nguyện vọng cho đến hết số lượng dự kiến (trường hợp cùng mức điểm TBC tích lũy sẽ ưu tiên xét cho sinh viên có số tín chỉ tích lũy cao hơn). Sau khi xét đủ danh sách dự kiến, các trường hợp không được bố trí sẽ chuyển sang chuyên ngành còn lại tương ứng.

– Các trường hợp có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng phải làm đơn và nộp cho phòng Giáo vụ trước ngày 15/01/2015.

4. Thời gian tiến hành:

– Việc bố trí, phân lớp được thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2015-2016 sau khi có kết quả thi của Học kỳ 1 năm học 2015-2016.

– Các lớp chuyên ngành mới sẽ được thành lập và hoạt động từ năm học 2016-2017.

Học viện thông báo và yêu cầu các Đơn vị có liên quan và các sinh viên khóa ĐHCQ 2013-2018 ngành CNTT nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Tải về: Toàn văn thông báo