Thông báo V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D17ĐT

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học – miễn thi các học phần tiếng Anh, học kỳ 1 năm học 2020-2021
15/09/2020
Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D18CNĐPT
29/09/2020

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17ĐT

Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2017 ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 sẽ tách sinh viên các lớp trên thành các lớp chuyên ngành. Để tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc đăng ký chuyên ngành và cung cấp thông tin định hướng nghề nghiệp sau này, phòng Giáo vụ, khoa Kỹ thuật điện tử và các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D17DT”:

  • Thời gian: 11h00 ngày 30/09/2020.
  • Địa điểm: Hội trường nhà A2.
  • Thành phần tham gia: Lãnh đạo khoa Kỹ thuật điện tử , phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV, toàn thể sinh viên Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử khóa 2017.

Phòng Giáo vụ thông báo triệu tập các sinh viên Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử khóa 2017 biết và bố trí tham gia. Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

Tải về: Toàn văn thông báo