Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành KT, QTKD (lớp L14KT, L14QT) và hệ ĐH Văn bằng 2 khóa 2012 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (12/5/2016 )
12/05/2016
Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy
19/05/2016
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

          Điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH khóa 2014 ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh và hệ Đai học Văn bằng 2 khóa 2012 như sau:

          Cụ thể sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: