Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các học phần Tiếng anh 3,4,5,6

Thông báo V/v: Phân chuyên ngành đào tạo cho các lớp D12QT, C13CN
02/06/2015
Thông báo: Các quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 5 2015
04/06/2015
Show all
Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các học phần Tiếng anh 3,4,5,6
THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các học phần Tiếng anh 3,4,5,6

Căn cứ kế hoạch và kết quả thi các học phần Tiếng anh 3,4,5,6 trong Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho các lớp sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Đông. Phòng Giáo vụ thông báo tổ chức kỳ thi phụ các học phần Tiếng anh trên, cụ thể:

1.      Đối tượng đủ điều kiện dự thi bao gồm: Sinh viên hệ niên chế (khóa 2011 trở về trước) đăng ký học lại/học ghép với các lớp tín chỉ thi không đạt trong lần 1; Sinh viên hệ tín chỉ, niên chế vắng thi lần 1 có phép.

2.      Các đối tượng sinh viên trên có nguyện vọng dự thi đề nghị làm đơn nộp tại TT Khảo thí &ĐBCLGD trước ngày 10/06/2015 (Sinh viên dự thi ghép với các lớp kỳ 2 theo kế hoạch thi phòng Giáo vụ đã công bố).

3.      Danh sách sinh viên dự thi sẽ được TT Khảo thí công bố trên website: http://ptit.edu.vn/wps/portal/ttkt.

Trân trọng./.