Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè)

Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D13QT, C14CN (6/5/2016 )
06/05/2016
Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2016-2017
10/05/2016
Show all
THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2015-2016 (Học kỳ hè)

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành;

Phòng Giáo vụ: Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy và những sinh viên các khóa trước còn nợ môn chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng còn thời gian đào tạo; Phòng Giáo vụ cũng yêu cầu Sinh viên chủ động lập kế hoạch học tập trong kỳ phụ năm học 2015-2016 (học kỳ phụ chỉ tổ chức cho sinh viên thuộc diện học lại, học cải thiện điểm, học hai văn bằng), cụ thể:

1.              1. Quy định tổ chức học kỳ phụ:

–        Sinh viên học theo học chế tín chỉ được đăng ký không quá 08 tín chỉ (không tính những môn Kỹ năng mềm, GDTC, GDQP-AN). Sinh viên học theo niên chế đăng ký học lại nhưng phải còn thời hạn đào tạo.

–       Lớp học phần sẽ được tổ chức nếu bộ môn phân công được giáo viên tham gia giảng dạy và đủ số lượng sinh viên đăng ký theo quy định (ưu tiên sinh viên năm cuối và khóa trước đó).

–       Trường hợp sinh viên nợ môn mà không còn trong chương trình đào tạo, sinh viên phải làm đơn học môn thay thế và phải xin xác nhận của Bộ môn, Khoa quản lý môn đó trước, sau đó đăng ký học lại môn cho phép học thay thế.

2.         2. Quy trình đăng ký học:

Bước 1: Đăng ký môn học, từ 9h ngày 11/5/2016 đến 17h ngày 17/5/2016.

–        Đối với SV học tín chỉ (kể cả LT và 2 văn bằng): Đăng ký online trên http://qldt.ptit.edu.vn

–        Đối với SV học niên chế: Làm đơn (theo mẫu gửi kèm) gửi vào địa chỉ email: qldt@ptit.edu.vn (Phòng Giáo vụ sẽ xem xét bố trí lịch học cụ thể cho những sinh viên này).

Bước 2: Đăng ký lịch học (TKB), từ 9h ngày 8/6/2016 đến 17h ngày 14/6/2016

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký và đề xuất giảng dạy của bộ môn, khoa/viện, phòng Giáo vụ công bố những môn học được tổ chức trước 5/6/2016.

–        Đối với sinh viên học tín chỉ, căn cứ môn học đã đăng ký ở Bước 1 để đăng ký TKB và nhận lịch học trên hệ thống (phải đăng ký Online).

–        Đối với sinh viên học niên chế: Phòng Giáo vụ sẽ công bố danh sách đăng ký và xếp lớp.

3.          3. Thời gian học, thi và nộp kinh phí:

–       Thời gian học: Từ ngày 4/7/2016 đến  ngày 7/8/2016 (5 tuần học).

–       Thời gian thi: Từ ngày 8/8/2016 đến  ngày 14/8/2016 (01 tuần thi).

–       Thời gian nộp kinh phí: Từ ngày 11/7/2016 đến 22/7/2016.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp.

Mọi thắc mắc liên hệ phòng Giáo vụ để giải quyết.

Tải về:

Mẫu đăng ký học hè