Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2019-2020

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016-2021 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT
15/05/2020
Thông báo V/v: Kế hoạch Kỳ thi phụ – Học kỳ 1 (2019-2020)
18/05/2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo điều chỉnh năm học 2019-2020 của Học viện. Căn cứ kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm học 2019-2020 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt. Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

  1. Thông tin chung:
  2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 03/08-13/09/2020 (Bao gồm 5 tuần học và 01 tuần thi).
  3. Mức thu học kỳ phụ: Theo quy định của Học viện, thời gian thu từ ngày 10/08-23/8/2020.
  4. Đối tượng, số lượng học phần học:

– Sinh viên hệ chính quy còn thời gian đào tạo có nhu cầu học lại, học cải thiện, học hai văn bằng.

– Số lượng tín chỉ đăng ký: Sinh viên chỉ được đăng ký học không quá 08 tín chỉ (không tính học phần GDTC, GDQP-AN, Kỹ năng mềm).

– Đối với các môn học không còn trong chương trình đào tạo các khóa chưa tốt nghiệp: Sinh viên phải làm đơn đăng ký học học phần thay thế có xác nhận của Bộ môn, Khoa quản lý và nộp lại cho phòng Giáo vụ trước khi đăng ký thời khóa biểu.

  1. Quy trình đăng ký học:
  2. Bước 1: Đăng ký nguyện vọng:

– Sinh viên đăng ký nguyện vọng các học phần đề nghị mở lớp trên hệ thống: http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 27/05/2020 đến 24h ngày 31/05/2020.

  1. Bước 2: Bố trí các lớp học phần:

Căn cứ nguyện vọng đăng ký của sinh viên, phòng Giáo vụ phối hợp với các Khoa đào tạo để xây dựng và bố trí thời khóa biểu các lớp.  Phòng Giáo vụ công bố thời khóa biểu lớp học phần được tổ chức trong học kỳ phụ trước 30/06/2020.

  1. Bước 3: Đăng ký Thời khóa biểu

– Sinh viên đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần sẽ học trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 01/07/2020 đến 24h ngày 05/07/2020.

– Lưu ý: Sinh viên không đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần (bước 1) thì kết quả đăng ký ở bước 3 sẽ bị hủy bỏ.

  1. Bước 4: Điều chỉnh đăng ký:

Sinh viên có nguyện vọng rút bớt học phần đã đăng ký làm đơn nộp tại ô số 1 – phòng Giáo vụ (Văn phòng một cửa) từ 9h00 ngày 3/8/2020 đến 17h00 ngày 5/8/2020.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên, các sinh viên có nhu cầu học trong học kỳ phụ để triển khai thực hiện.

Trân trọng!