Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (12/5/2016 )

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2016-2017
10/05/2016
Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành KT, QTKD (lớp L14KT, L14QT) và hệ ĐH Văn bằng 2 khóa 2012 Cơ sở đào tạo Hà Nội
13/05/2016
Show all
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG GIÁO VỤ

Số: 52/TB-GV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp

 

Kính gửi:       Các lớp sinh viên học kỳ cuối: C13, D12QT, D12KT

   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành về việc học các học phần chuyên môn  thay thế thuộc khối kiến thức tốt nghiệp cho các ngành đào tạo đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ;

Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học và thi một số học phần chuyên môn để tích lũy đủ số tín chỉ quy định theo chương trình đào tạo đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ (Học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp), cụ thể:

1.      Đối tượng: Chỉ những sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập cuối khóa mới được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp, cụ thể:  Sinh viên của các khóa: C13, D12QT, D12KT nếu không làm đồ án khóa luận tốt nghiệp phải học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp.

2.      Sinh viên hệ đại học bắt buộc phải học: 6 TC; sinh viên hệ cao đẳng bắt buộc phải học: 4TC các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp;

3.      Danh sách sinh viên theo lớp môn học được gửi kèm theo thông báo này.

4.      Sinh viên thuộc các khóa C12, LT12, LT13 học theo học chế tín chỉ nhưng chưa tích lũy đủ khối kiến thức tốt nghiệp, căn cứ vào danh mục các môn học trong đợt này, làm đơn gửi phòng Giáo vụ (văn phòng một cửa) trước ngày 19/5/2016  để phòng Giáo vụ xem xét và bố trí;

5.      Thời gian học: Bắt đầu từ 17/5/2016-Theo thời khóa biểu; Lịch thi phòng Giáo vụ sẽ công bố sau

6.      Học phí: Nộp theo Quy định, tại Văn phòng một cửa.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên  trên phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Giáo vụ; ĐT: 0438547797

Toàn văn thông báo
Lịch giảng dạy các lớp học phần thay thế TN (cập nhật điều chỉnh 19/05/2016)
Danh sách lớp học phần thay thế tốt nghiệp (27/10/2016)