Thông báo: V/v Thực hiện miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sinh viên chính quy của Học viện từ năm học 2013 – 2014

Thông báo: V/v Thực hiện miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sinh viên chính quy của Học viện từ năm học 2013 – 2014
23/06/2014
Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy , lịch thi và danh sách chính thức kỳ phụ năm học 2013-2014 (1/7/2014 )
01/07/2014
Show all
THÔNG BÁO

Về việc Thực hiện miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sinh viên chính quy của Học viện

Từ năm học 2013 – 2014

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 (gọi tắt là Thông tư 20/2014) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP. Học viện thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2013-2014 như sau:

I. Đối tượng miễn, giảm học phí: Là sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy và sinh viên hệ liên thông đại học loại hình đào tạo chính quy tại các Cơ sở đào tạo của Học viện thuộc các đối tượng sau:

1. Đối tượng được miễn học phí gồm:

a. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

b. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạnh từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng 8/1945; con của Anh hùng LLVTND; con của Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

c. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

d. Sinh viên hệ cử tuyển.

e. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

f. Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu). Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại các văn bản của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (được quy định chi tiết tại khoản 11.b – Điều 4 của Thông tư 20/2014).

2. Đối tượng được giảm 50% học phí: Con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

II. Thủ tục hồ sơ xin miễn, giảm học phí

1. Sinh viên thuộc đối tượng trên viết Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí (Mẫu đơn theo Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư liên tich số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH – kèm theo) nộp cho Đơn vị quản lý Công tác sinh viên tại các Cơ sở đào tạo (Phòng GV&CTSV tại Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh và Phòng CT&CTSV tại Cơ sở Hà Nội) trước ngày 26/06/2014.

2. Học viện tiếp nhận đơn, xác nhận và cấp, trả đơn cho sinh viên từ ngày 30-05/07/2014.

3. Sinh viên thực hiện thủ tục xin cấp bù tiền miễn, giảm học phí tại Phòng Lao động TBXH địa phương theo quy định tại Thông tư 20/2014.

4. Sinh viên nộp lại học phí các kỳ của năm học 2013-2014 (nếu còn nợ) cho Học viện từ ngày 11-20/08/2014.

Học viện thông báo và yêu cầu Học viện Cơ sở, các Khoa đào tạo, các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan; Ban cán sự các lớp sinh viên và các sinh viên có liên quan triển khai thực hiện..

Trân trọng!

Tải về:

Thông tư liên tịch 20
Phụ lục kèm thông tư 20

THÔNG BÁO

Về việc Thực hiện miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sinh viên chính quy của Học viện

Từ năm học 2013 – 2014

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 (gọi tắt là Thông tư 20/2014) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP. Học viện thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2013-2014 như sau:

I. Đối tượng miễn, giảm học phí: Là sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy và sinh viên hệ liên thông đại học loại hình đào tạo chính quy tại các Cơ sở đào tạo của Học viện thuộc các đối tượng sau:

1. Đối tượng được miễn học phí gồm:

a. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

b. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạnh từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng 8/1945; con của Anh hùng LLVTND; con của Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

c. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

d. Sinh viên hệ cử tuyển.

e. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

f. Người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu). Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại các văn bản của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (được quy định chi tiết tại khoản 11.b – Điều 4 của Thông tư 20/2014).

2. Đối tượng được giảm 50% học phí: Con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

II. Thủ tục hồ sơ xin miễn, giảm học phí

1. Sinh viên thuộc đối tượng trên viết Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí (Mẫu đơn theo Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư liên tich số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH – kèm theo) nộp cho Đơn vị quản lý Công tác sinh viên tại các Cơ sở đào tạo (Phòng GV&CTSV tại Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh và Phòng CT&CTSV tại Cơ sở Hà Nội) trước ngày 26/06/2014.

2. Học viện tiếp nhận đơn, xác nhận và cấp, trả đơn cho sinh viên từ ngày 30-05/07/2014.

3. Sinh viên thực hiện thủ tục xin cấp bù tiền miễn, giảm học phí tại Phòng Lao động TBXH địa phương theo quy định tại Thông tư 20/2014.

4. Sinh viên nộp lại học phí các kỳ của năm học 2013-2014 (nếu còn nợ) cho Học viện từ ngày 11-20/08/2014.

Học viện thông báo và yêu cầu Học viện Cơ sở, các Khoa đào tạo, các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan; Ban cán sự các lớp sinh viên và các sinh viên có liên quan triển khai thực hiện..

Trân trọng!

Tải về:

Thông tư liên tịch 20
Phụ lục kèm thông tư 20