Thông báo V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2016

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T9/2020)
01/10/2020
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2016 bổ sung (Đợt tháng 9/2020)
06/10/2020

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kỹ thuật khóa 2016

                    –   Sinh viên khóa 2013, 2014, 2015 các ngành khối kỹ thuật còn nợ các học

                        phần thay thế Tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các ngành kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2016 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:
  • Tất cả Sinh viên các ngành khối Kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2016 thuộc diện làm Đồ án hoặc học các học phần thay thế Tốt nghiệp, bao gồm cả sinh viên hệ Chất lượng cao. Danh sách sinh viên làm Đồ án, học các học phần thay thế Tốt nghiệp được thông báo (dự kiến) trước ngày 14/10/2020.
  • Sinh viên các ngành khối kỹ thuật các khóa 2013, 2014, 2015 còn nợ học phần thay thế Tốt nghiệp.
  1. Hình thức, thời gian đăng ký, thời khóa biểu các học phần:

* Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp: Đăng ký học phần Đồ án Tốt nghiệp.

* Sinh viên học các học phần thay thế Tốt nghiệp, bao gồm cả các Sinh viên có đơn xin chuyển từ làm Đồ án sang học các học phần thay thế: Đăng ký học 2 học phần theo quy định, riêng sinh viên ngành kỹ thuật Điện tử truyền thông lựa chọn đăng ký 2 trong danh mục 3 học phần.

  • Thời gian đăng ký: từ 12h00 ngày 14/10/2020 đến 24h00 ngày 16/10/2020.
  • Thời khóa biểu các học phần: Sinh viên xem tại file phụ lục kèm theo.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục danh mục các học phần

Thời khóa biểu các lớp học phần thay thế tốt nghiệp D16