Thông báo V/v: Phổ biến nội dung học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (đợt 2) cho các lớp Đại học chính quy khóa 2021

Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2021-2022 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy
14/10/2021
Thông báo: V/v Tổ chức lớp luyện thi chuẩn đầu ra Tiếng anh đợt 1/2021
22/10/2021

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc phổ biến, quán triệt cho sinh viên khóa 2021 chuẩn bị tham gia học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP-AN), thời gian học tập từ 30/10/2021 đến ngày 14/11/2021. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:
  • Sinh viên Đại học chính quy khóa 2021 các ngành: Truyền thông Đa phương tiện, QTKD, TMĐT, Marketing, Kế toán, Công nghệ tài chính.
  • 15 sinh viên đã gửi email đăng ký học lại môn Giáo dục quốc phòng – An ninh.
  1. Thời gian và hình thức phổ biến:
  • Thời gian: 9.00 ngày 23/10/2021.
  • Hình thức: Trực tuyến trên phần mềm Trans, ID: 195974

Phòng Giáo vụ thông báo tới Sinh viên các lớp biết và thực hiện.

Trân trọng!