Thông báo: V/v Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo: V/v cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2015-2016
11/09/2015
Thông báo: V/v Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015
11/09/2015
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:
Chi trả tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm 2014-2015. Học viện sẽ cấp phát tại Văn phòng một cửa (ô của phòng KTTC) từ 14-18/09/2015 theo danh sách, quyết định gửi kèm. Các trường hợp chưa đóng học phí (danh sách kèm) Học  viện sẽ tiến hành bù trừ vào số tiền được miễn giảm.

Trân trọng ./.
11/9/2015