Thông báo: V/v Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo: V/v Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015
11/09/2015
Thông báo: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ ngành kỹ thuật niên khóa 2011-2015
18/09/2015
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:
Chi trả tiền miễn giảm học phí kỳ 2 năm 2014-2015. Học viện sẽ cấp phát tại Văn phòng một cửa (ô của phòng KTTC) từ 14-18/09/2015 theo danh sách, quyết định gửi kèm. Các trường hợp chưa đóng học phí (danh sách kèm) Học  viện sẽ tiến hành bù trừ vào số tiền được miễn giảm.
Trân trọng ./.