Thông báo V/v: Lịch giảng, danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

Thông báo kế hoạch nghỉ hè, thi lại học kỳ 2 năm học 2014-2015, lịch học đầu kỳ 1 năm học 2015-2016
16/06/2015
Lịch thi học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015
22/07/2015
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 30/06/2015

          Cập nhật danh sách sinh viên các lớp môn học, điều chỉnh phòng học và bổ sung thời khóa biểu môn Phát triển ứng dụng cho các dịch vụ di động.

————————————————————————————————————————————-

Ngày 26/06/2015

          Danh sách sinh viên các lớp môn học trong học kỳ phụ và bổ sung TKB các lớp môn học cho sinh viên tín chỉ trong học kỳ phụ:

               + Xử lý TH số

               + Công nghệ PT-TH số

               + Quản trị học

               + Cơ sở dữ liệu

          Đề nghị các sinh viên tín chỉ đã đăng ký nguyện vọng theo kế hoạch (từ ngày 4/5/2015 đến 11/5/2015) làm đơn nộp tại VP một cửa (bộ phận Giáo vụ) trong khoảng thời gian từ 29/06 đến 01/07 để bổ sung theo đúng quy định (không quá 8 tín tất cả các môn học trong kỳ phụ)

*Lưu ý: Sinh viên niên chế, sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng không được đăng ký bổ sung các môn học này.

————————————————————————————————————————————-

Ngày 25/06/2015

          Thông báo Lịch giảng học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) chính thức và danh sách các sinh viên niên chế được bố trí lớp (sinh viên tín chỉ xem trên hệ thống qldt):

          Đề nghị các sinh viên download file kèm và thực hiện đúng việc học tập, nộp học phí theo quy định

————————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO

V/v: Lịch giảng học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; căn cứ danh sách đăng ký học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 của sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông; căn cứ kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy của các Bộ môn/Khoa/Viện giảng dạy trong kỳ phụ;

   Phòng Giáo vụ: Thông báo Lịch giảng học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè) và yêu cầu tất cả sinh viên đã đăng ký môn học trong học kỳ phụ nghiêm túc thực hiện các điều sau:

1.      Sinh viên học theo học chế tín chỉ:

–         Chủ động nghiên cứu kỹ lịch giảng các môn học trong kỳ phụ (Lịch giảng được công bố trước trên trang http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu/) và bắt buộc phải đăng ký online trên http://qldt.ptit.edu.vn  để nhận lịch học và danh sách lớp môn học. Đăng ký lịch học (TKB), từ 9h ngày 8/6/2015 đến 17h ngày 14/6/2015.

–         Trong thời gian trên sinh viên được phép đăng ký và điều chỉnh đăng ký môn học  (rút bớt hoặc bổ sung). Đảm bảo không vượt quá số tín chỉ theo quy định (Các môn GDTC, KNM không tính vào số tín chỉ đăng ký. Môn học GDQP-AN hiện nay chưa có kế hoạch đào tạo).

2.      Sinh viên học theo niên chế:

–         Căn cứ số lớp môn học được tổ chức trong kỳ phụ, phòng Giáo vụ đã chủ động bố trí sinh viên vào các lớp (xem danh sách xếp lớp và TKB trên website http://ptit.edu.vn/wps/portal/giaovu/).

–         Sinh viên học theo niên chế có thể điều chỉnh đăng ký (điều chỉnh thông tin sai sót nếu có; rút bớt hoặc bổ sung môn theo quy định đối với sinh viên bị trùng TKB) bằng cách nộp đơn tại bộ phận một cửa từ 9h ngày 8/6/2015 đến 17h ngày 14/6/2015.

3.      Học viện sẽ không bố trí thêm thời gian để sinh viên điều chỉnh đăng ký môn học trong học kỳ phụ, trừ trường hợp đặc biệt  như: Có thêm lớp môn học đươc tổ chức hoặc bố trí  học cho các sinh viên chuẩn bị hết thời hạn đào tạo… (Các trường hợp này sinh viên phải chủ động làm đơn gửi trực tiếp văn phòng một cửa để được xem xét).

4.      Thời gian học, thi và nộp kinh phí:

–       Thời gian học: Từ ngày 29/6/2015 đến  ngày 31/7/2015 (5 tuần học)

–       Thời gian thi: Từ ngày 03/8/2015 đến  ngày 9/8/2015 (01 tuần thi)

–       Thời gian nộp kinh phí: Từ ngày 6/7/2015 đến 17/7/2015

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến nội dung của thông báo này đến tất cả sinh viên của lớp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Thầy Ngô Xuân Thành; ĐT: 0915082229.

 Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên niên chế đăng ký học hè được xếp lớp chính thức (cập nhật 23/07/2015)
Thời khóa biểu các lớp môn học chính thức (cập nhật 01/07/2015)
Kết quả xử lý đơn điều chỉnh (cập nhật 25/06/2015)
Danh sách sinh viên các lớp môn học trong học kỳ phụ (cập nhật 06/07/2015)

Lịch thí nghiệm thực hành học kỳ phụ (kỳ hè)