Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè năm học 2018-2019)

Thông báo: Phân lớp chuyên ngành khóa 2016 (D16CN, D16QT, D16MR
02/05/2019
Thông báo: DSSV Khóa 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2019
09/05/2019

Kính gửi:          Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong học kỳ hè năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký:
  • Những sinh viên các khóa từ 2018 trở về trước chưa hoàn thành môn học.
  1. Hình thức, thời gian đăng ký và địa điểm học:
  • Sinh viên làm đơn (mẫu tại phụ lục kèm theo) về Văn phòng một cửa – Phòng Giáo vụ.
  • Thời gian nộp đơn: từ 20/5/2019 đến 30/5/2019.
  • Thời gian tập trung nghe phổ biến các quy định cụ thể đợt học: 17h00 ngày 19/06/2019 (thứ 4), tại Hội trường 1.
  • Thời gian học: từ ngày 1/7/2019 đến ngày 26/7/2019.
  • Địa điểm học: Trung tâm GDQPAN.
  1. Học phí: Nộp theo quy định của Học viện

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này. Sau thời gian đăng ký trên, Học viện sẽ không nhận dơn đăng ký.

Tải về:

Toàn văn thông báo

Phụ lục: Mẫu đơn đăng ký