Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Quản trị kinh doanh..

Thông báo: Danh sách sinh viên D16 được xét chuẩn đầu ra đợt tháng 2/2020
22/05/2020
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D17 ngành Marketing.
26/05/2020

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D17QT

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2020-2021; Theo đề xuất của khoa Quản trị kinh doanh 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D17QT từ học kỳ 1 năm học 2020-2021; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

Các lớp D17QT: 169SV (có danh sách kèm theo) cho 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Thương mại điện tử.

Phòng Giáo vụ kính đề nghị CVHT và  yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:

  • Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để SV nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.
  • Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa (Cô Hương – ô số 1) trước ngày 05/06/2020.

Phòng Giáo vụ phối hợp với khoa QT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của SV và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải về: Danh sách lớp phân chuyên ngành D17QT